Darowizny

DAROWIZNY – wsparcie finansowe lub rzeczowe

Wspieramy chorych poprzez różne działania. Wszelkie poradnictwo, wysyłka publikacji, pomoc psychologiczna, udział w wydarzeniach organizowanych przez PTSR są BEZPŁATNE. Staramy się pozyskać fundusze ze środków publicznych oraz od darczyńców, dlatego będziemy wdzięczni za każdą pomoc z Państwa strony!

Zachęcamy osoby prywatne, firmy, instytucje do przekazywania darowizn na rzecz osób z SM oraz wspierania naszych działań statutowych.


Uwaga! Zmiana rachunku bankowego (od 2014-01-01). Wpłat można dokonać na konto nr:

37 1440 1390 0000 0000 1568 3902

Wpłaty na to konto przeznaczone zostaną wyłącznie na działalność statutową PTSR

Wpłat na subkonto w ramach PLiR prosimy dokonywać na rachunek:
81 1440 1390 0000 0000 1569 1646
W tytule przelewu należy wpisać: PLiR imię i nazwisko osoby, której ofiarowują Państwo swoją darowiznę.


Będziemy wdzięczni także za dary rzeczowe.


Przypominamy, że:

Osoby fizyczne mogą odliczyć sobie darowiznę w wysokości do 6% dochodu w deklaracji rocznej za rok, w którym przekazały tą darowiznę, na cele statutowe naszego towarzystwa, które posiada miano organizacji pożytku publicznego (Art. 26 §1 pkt 9 i 10 ustawy o podatku od osób fizycznych).

Natomiast osoby prawne (tj. spółki prawa handlowego, jak: spółka akcyjna lub spółka z o.o) mogą odliczyć sobie darowiznę w wysokości 10% dochodu w deklaracji rocznej za rok, w którym przekazały tą darowiznę (art. 18 §1 pkt 1ustawy o podatku od osób prawnych).KLAUZULA INFORMACYJNA

 Informujemy, że:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego z siedzibą w Warszawie (00-160) przy ul. Nowolipki 2A, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach zawarcia i wykonania umowy darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty realizujące na zlecenie Administratora rozwiązania lub usługi informatyczne umożliwiające dokonanie darowizny oraz podmioty świadczące usługi księgowe na rzecz Administratora.

3)       Administrator przetwarza Pani/Pana następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer rachunku bankowego, adres e-mail.

4)       Pani/Pana dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora po wykonaniu umowy w celu realizacji przez Administratora obowiązku przechowywania dokumentów księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

5)      Pani/Pana dane osobowe będą także przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, w celu dochodzenia lub obrony roszczeń dotyczących umowy darowizny – do chwili gdy roszczenia owe się przedawnią albo wygasną;.

6)       posiada Pani/Pan prawo do:

A.       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

B.       żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

C.        żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,

D.       do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

E.        żądania przeniesienia danychy osobowych,

F.        wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7)       W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8)       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9)   Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres: na potrzeby zawarcia i realizacji niniejszej umowy – do czasu jej wykonania, w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano darowizny na rzecz Administratora.

 Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku