Klauzula informacyjna

 

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipki 2A, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 4 maja 2016 r. L 119/1).
 4. podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych Towarzystwa a także wynika z przepisów które nakładają na Administratora instytucje, które dofinansowują działania statutowe.
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
 4. do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 5. żądania przeniesienia danychy osobowych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w czasie, w jakim Towarzystwo podlega obowiązkom sprawozdawczym i kontrolnym w zakresie swojej działalności.


Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku