Statut

 

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STWARDNIENIA ROZSIANEGO

tekst jednolity 2012 r.

 

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO zwane dalej Towarzystwem.
 2. Towarzystwo może posługiwać się skrótem PTSR.

 

§ 2

 1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Towarzystwo prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie przewidzianym statutem oraz z poszanowaniem prawa miejscowego.
 4. Towarzystwo może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne działające na prawach oddziału na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Oddziały muszą mieć określony teren swojego działania. Nazwa oddziału powinna nawiązywać do administracyjnej nazwy obsługiwanego terenu lub zawierać nazwę miasta, w którym mieści się siedziba oddziału. Oddziały muszą uzyskać osobowość prawną w ciągu 6 miesięcy od czasu powołania ich, uchwałą Rady Głównej.
 5. Towarzystwo może starać się uzyskać status organizacji pożytku publicznego.
 6. Towarzystwo może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Prowadzona działalność  pożytku publicznego nie może  być tożsama z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Towarzystwo.
 8. Towarzystwo może współdziałać z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych założeniach programowych, zachowując jednak pełną samodzielność organizacyjną określoną w statucie.

 

§ 3

 1. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.
 2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 3. Towarzystwo, działa na mocy obowiązujących przepisów:

1)     ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

2)     ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź.zm.)

3)     oraz niniejszego statutu.

 

§ 4

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków towarzystwa. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 5

Towarzystwo ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

 

§ 6

Towarzystwo jest organizacją społeczną obywateli polskich ze stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół, działającą na gruncie Konstytucji RP i mającą na celu:

 1. poprawę ich warunków życiowych i zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju,
 2. jak najwszechstronniejszą ich rehabilitację i leczenie rozumianych, jako proces osiągania optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem,
 3. likwidację barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami,
 4. artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej.

 

§ 7

Cele swoje realizuje przez:

 1. współdziałanie z administracją państwową i samorządową, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, a także z innymi organizacjami pozarządowymi pracującymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu ich problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-bytową, finansowanie na ustalonych zasadach kosztów powszechnie uznanych i przyjętych metod leczenia i rehabilitacji leczniczej, społecznej oraz zawodowej, a także współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej dla chorych,
 3. organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych,
 4. prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno-uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji osób ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych postaw przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji,
 5. inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych oraz legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem rozsianym, a także sposobu ich zaspokajania - zwłaszcza w zakresie:

1)     ujawniania barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych, komunikacyjnych i innych, ograniczających kontakt osób ze stwardnieniem rozsianym ze środowiskiem i utrudniających im rehabilitację oraz występowanie do kompetentnych władz z wnioskami o ich usunięcie,

2)     opracowywania adekwatnych rozwiązań problemu dostępu osób ze stwardnieniem rozsianym do różnego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z ich możliwościami fizycznymi, kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz zasad jego realizacji,

3)     opiniowania i inicjowania produkcji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego lub usprawniającego życie codzienne i pracę osób ze stwardnieniem rozsianym.

 1. organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i innych, a także obozów i wczasów,
 2. podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnie z celami statutowymi Towarzystwa,
 3. otaczanie szczególną opieką dzieci osób ze stwardnieniem rozsianym i ich rodzin, a także osób z nowym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego,
 4. budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób ze stwardnieniem rozsianym,
 7. ułatwianie osobom ze stwardnieniem rozsianym podejmowania zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także podejmowania działalności społeczno-użytecznej,
 8. podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego,
 9. zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu statutowej działalności towarzystwa,
 10. współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami polskimi zagranicznymi i międzynarodowymi,
 11. reprezentowanie interesów osób chorych na stwardnienie rozsiane w ramach uczestnictwa, na rzecz osób chorych - za ich zgodą lub w ich imieniu, w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych toczących się przed organami władzy publicznej,
 12. przeciwdziałanie uzależnieniom  i wykluczeniu społecznemu, które są wynikiem choroby wśród chorych i ich rodzin.

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych
 2. Członków wspierających 
 3. Członków honorowych

 

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
 2. Warunkiem zaliczenia w poczet członków zwyczajnych jest złożenie pisemnej deklaracji o wstąpieniu w poczet członków Towarzystwa. Decyzję o przyjęciu podejmuje Rada Oddziału lub Rada Główna (w przypadku, gdy na danym terenie brak jest Oddziału Towarzystwa) w formie uchwały, w terminie do 60 dni od dnia złożenia deklaracji.

 

§ 10

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje pomoc finansową, usługową lub rzeczową na rzecz Towarzystwa. Członkowie wspierający biorą udział w działalności Towarzystwa osobiście lub przez upełnomocnionego przedstawiciela.
 2. Decyzję o przyjęciu członka wspierającego, na wniosek zainteresowanego podejmuje Rada Oddziału lub Rada Główna (w przypadku, gdy na danym terenie brak jest Oddziału Towarzystwa) w formie uchwały, podjętej nie później niż w terminie 60 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

 

§ 11

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla realizacji celów i zadań statutowych albo dla rehabilitacji leczniczej, społecznej lub zawodowej osób ze stwardnieniem rozsianym.
 2. Godność członka honorowego nadaje Rada Główna na wniosek Rady Oddziału, bądź też z własnej inicjatywy.

 

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. realizowania czynnych i biernych praw wyborczych do Władz Towarzystwa,
 2. uczestniczenia z głosem stanowiącym, bezpośrednio lub przez wybór delegatów w Walnym Zgromadzeniu i Walnym Zebraniu Oddziału,
 3. korzystania ze wszelkich form działalności i urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez jego Władze,
 4. pomocy w zaopatrzeniu w sprzęt, urządzenia i przedmioty o znaczeniu rehabilitacyjnym oraz do wszelkiej innej pomocy na zasadach określonych przez Władze Towarzystwa,
 5. uzyskania wszechstronnego poparcia ze strony Towarzystwa w sprawach szkolenia, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej, zawodowej, sportu i rekreacji oraz polepszenia warunków bytowych na zasadach określonych przez Władze Towarzystwa,
 6. zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem Władz Towarzystwa,
 7. brania udziału w działalności Towarzystwa.

 

§ 13

Członkom wspierającym i honorowym przysługują prawa określone w § 12 ust. 6 – 7.

 

§ 14

 1. Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani do:

1)     brania czynnego udziału w realizacji zadań statutowych Towarzystwa i propagowania jego idei,

2)     przestrzegania postanowień statutu i uchwał Władz Towarzystwa, oraz Władz Oddziału,

3)     regularnego opłacania składki członkowskiej,

4)     dbania własnymi działaniami lub postawą o dobre imię i wizerunek Towarzystwa.

 1. Członkowie honorowi są zobowiązani do:

1)     przestrzegania postanowień statutu,

2)     dbania własnymi działaniami lub postawą o dobre imię i wizerunek Towarzystwa.

 

§ 15

 1. Przynależność do Towarzystwa ustaje na skutek:

1)     dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego pisemnie organowi przyjmującemu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Towarzystwa

2)     skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres ponad 12 miesięcy,

3)     skreślenia z listy członków z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

4)     skreślenia z listy członków z powodu śmierci członka lub utraty  osobowości prawnej przez członka wspierającego,

5)     wykluczenia z Towarzystwa z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa lub rażącego działania na szkodę Towarzystwa.

 1. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) skreślenia dokonuje organ, który przyjął członka.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 5) uchwałę podejmuje Rada Główna.
 3. Członkowie skreśleni lub wykluczeni przez Radę Główną mają prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.
 4. Członkowie skreśleni lub wykluczeni przez Radę Oddziału mają prawo odwołania się do Walnego Zebrania Oddziału w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.
 5. Walne Zgromadzenie lub Walne Zebranie Oddziału podejmuje stosowną uchwałę na najbliższym posiedzeniu. Uchwała taka jest ostateczna. Do momentu rozpatrzenia odwołania, członek Towarzystwa jest zawieszony w prawach członkowskich.

 

ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa

 

§ 16

 1. Władzami Towarzystwa są:

1)     Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

2)     Rada Główna

3)     Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja wszystkich Władz Towarzystwa trwa 4 lata z możnością tylko 2 - krotnego wyboru na to samo stanowisko.
 2. Władze mają prawo kooptacji nowych członków na miejsce członków ustępujących, z tym, że liczba dokooptowanych członków danej Władzy nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 3. Uchwały Władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów przy powtórnym głosowaniu decyduje głos przewodniczącego.
 4. Wybory do Władz odbywają się w głosowaniu tajnym.

 

WALNE ZGROMADZENIE

 

§ 17

 1. Najwyższą Władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)     ustalanie głównych kierunków działania Towarzystwa,

2)     rozpatrywanie sprawozdań z działalności Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej,

3)     podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Radę Główną oraz Komisję Rewizyjną,

4)     udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Radzie Głównej na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5)     wybór Rady Głównej,

6)     wybór Komisji Rewizyjnej,

7)     uchwalanie zmian statutu,

8)     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,

9)     podejmowanie uchwał w sprawach, które ze względu na szczególne znaczenie wymagają decyzji ogółu uprawnionych członków,

10)podejmowanie uchwały o odwołaniu członków Rady Głównej w przypadku nieprzestrzegania postanowień statutu lub rażącego działania na szkodę Towarzystwa.

11)Rozpatrywanie odwołań w przypadkach przewidzianych w statucie.

 

§ 18

 1. Jeżeli liczba członków Towarzystwa przekroczy 200 członków, Walne Zgromadzenie Członków może zostać zastąpione przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Delegaci na Walne Zgromadzenie są wyłaniani przez członków oddziału w drodze bezpośredniego głosowania, które odbywa się w ramach Walnego Zebrania Oddziału. Liczbę delegatów proporcjonalnie do liczebności członków Oddziału określa Rada Główna. Kadencja delegatów wynosi 4 lata.
 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Główna, co najmniej raz na 4 lata.
 4. Rada Główna zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej 30 dni przed ich rozpoczęciem.
 5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności w I terminie, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w II terminie - bez względu na liczbę obecnych, o czym Rada Główna informuje w zawiadomieniu.
 6. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 19

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział:

 1. z głosem decydującym – członkowie zwyczajni, a w przypadku Walnego Zgromadzenia Delegatów wybrani delegaci,
 2. z głosem doradczym - członkowie władz (jeśli nie są delegatami) oraz goście zaproszeni przez Radę Główną.

 

§ 20

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Główna z własnej inicjatywy, z inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków Towarzystwa w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

RADA GŁÓWNA

 

§ 21

 1. Rada Główna kieruje pracą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Członkowie Rady Głównej muszą być członkami Towarzystwa.
 3. Członkowie Rady Głównej:

1)     nie mogą być członkami organu kontroli

2)     nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Rada Główna składa się z 7 do 15 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Liczebność Rady ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.
 2. Co najmniej połowę członków Rady Głównej powinny stanowić osoby chore na stwardnienie rozsiane.
 3. Rada Główna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
 4. Obsługę administracyjną Rady Głównej zapewnia Biuro Rady Głównej.

 

§ 22

Do kompetencji Rady Głównej należy:

 1. kierowanie działalnością oraz zarządzanie funduszami i majątkiem Towarzystwa,
 2. uchwalanie planu działalności i preliminarzy budżetowych,
 3. przedkładanie sprawozdań ze swej działalności podczas obrad Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie jego uchwał,
 4. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 5. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
 6. przyjmowanie i skreślanie członków w przypadku, gdy na danym terenie nie został utworzony Oddział Towarzystwa,
 7. wykluczanie członków z powodów wskazanych w § 15 ust. 1 pkt 5 statutu,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 9. ustalanie wysokości składek odprowadzanych przez oddziały na rzecz Rady Głównej,
 10. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do krajowych lub międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji oraz delegowanie przedstawicieli na zjazdy międzynarodowe,
 11. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności,
 12. powoływanie i rozwiązywanie komitetów i komisji, uchwalanie dla nich regulaminów działania oraz nadzorowanie ich działalności,
 13. uchwalanie regulaminu działania kół oraz innych niezbędnych regulaminów,
 14. czuwanie nad przestrzeganiem Statutu przez wszystkich członków Towarzystwa,
 15. okresowa ocena działalności Prezydium i zatwierdzanie podjętych przez nie uchwał,
 16. nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa.

 

ORGANIZACJA RADY GŁÓWNEJ

 

§ 23

 1. W ciągu 14 dni od daty wyboru Rada Główna na posiedzeniu konstytucyjnym wybiera spośród siebie Prezydium w składzie: przewodniczący, dwóch wice-przewodniczących, sekretarz i skarbnik.
 2. Rada Główna powołuje Doradczą Komisję Medyczną i wybiera jej członków.

 

§ 24

 1. Prezydium Rady kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Główną.
 2. Do zakresu działania Prezydium należy:

1)     opracowanie rocznego planu pracy, budżetu,

2)     gospodarowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa w granicach określonych przez Radę Główną,

3)     zaciąganie zobowiązań oraz zatwierdzanie zawieranych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami i upoważnieniem Rady Głównej,

4)     kierowanie działalnością Towarzystwa i składanie sprawozdań ze swych prac na posiedzeniu Rady Głównej.

 1. Posiedzenia Prezydium Rady odbywają się nie rzadziej jak raz na kwartał.

 

§ 25

Do kompetencji ustępującej Rady Głównej należy:

 1. rekomendowanie kandydatów do Rady Głównej oraz do komitetów i komisji,
 2. rekomendowanie kandydatów na członków honorowych Towarzystwa.

 

DORADCZA KOMISJA MEDYCZNA

 

§ 26

Zadaniem Komisji jest inspirowanie prac naukowych w zakresie leczenia, rehabilitacji i opieki społecznej oraz propagowanie najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie etiologii i leczenia stwardnienia rozsianego, a także współpraca z Radą Główną.

 

§ 27

 1. Komisja składa się z 7 do 15 osób.
 2. Do zadań komisji należy między innymi wspomaganie i współpraca z Towarzystwem w zakresie obszarów dotyczących Programu Leczenia i Rehabilitacji, w tym sporządzanie pisemnych opinii i zajmowanie stanowisk na polecenie władz Towarzystwa.
 3. Pracami Komisji kieruje Prezydium Komisji wybrane spośród jej członków w składzie: przewodniczący, dwóch zastępców i sekretarz.

§ 28

Prezydium Komisji wybierane jest na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Komisji, które odbędzie się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia powołania Komisji przez Radę Główną.

 

§ 29

Zasady prac Komisji i strukturę organizacyjną opracowuje w ciągu 2 miesięcy od dnia powołania Prezydium Komisji i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Głównej.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym niezależnym organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)     Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)     Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Komisja składa się z 3 do 7 osób, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą być członkami Towarzystwa mającymi minimum 3-letni staż członkowski w Towarzystwie.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Towarzystwa i jego oddziałów, a także:

1)     kontrola gospodarki finansowej,

2)     składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującej Radzie Głównej,

3)     przedstawienie Radzie Głównej wniosków w sprawie działalności Towarzystwa,

4)     uchwalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej i regulaminów Komisji Rewizyjnych Oddziałów, w terminie 3 miesięcy od chwili powołania Komisji Rewizyjnej,

5)     wybór zewnętrznego audytora, który po upływie połowy kadencji Rady Głównej dokona zewnętrznej kontroli całokształtu działalności Towarzystwa.

 1. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się, co najmniej raz w roku.
 2. Wszystkie sprawy wpływające do Komisji Rewizyjnej winny zostać rozpatrzone w terminie nie przekraczającym 60 dni.

 

ROZDZIAŁ V
Oddziały Towarzystwa i jednostki organizacyjne

 

§ 31

 1. Rada Główna powołuje oddziały terenowe Towarzystwa.
 2. Członkami oddziałów są członkowie Towarzystwa, którzy zadeklarowali przynależność do danego Oddziału.
 3. Oddziały terenowe posiadają osobowość prawną. Są podległe statutowo Radzie Głównej.
 4. Warunkiem powołania oddziału jest wniosek złożony, przez co najmniej 15 członków oraz złożenie przez nich dokumentów niezbędnych do rejestracji Oddziału w terminie nie późniejszym niż 30 dni od podjęcia uchwały o powołaniu oddziału przez Radę Główną.
 5. Rada Główna  monitoruje działalność statutową oddziałów terenowych.

 

§ 32

 1. Władzami Oddziału są:

1)     Walne Zebranie Oddziału

2)     Rada Oddziału,

3)     Komisja Rewizyjna Oddziału.

 1. Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa 4 lata z możliwością wyboru władz na kolejne kadencje.
 2. Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków tych władz. W razie równej liczby głosów przy powtórnym głosowaniu decyduje głos przewodniczącego.
 3. Władze Oddziału mają prawo kooptacji nowych członków na miejsce członków ustępujących, z tym że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć ½ liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. Co najmniej ½ członków Rady Oddziału winny stanowić osoby chore na stwardnienie rozsiane.

 

 

Walne Zebranie Oddziału

 

§ 33

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału, a w oddziałach liczących ponad 200 członków Walne Zebranie Delegatów Oddziału, zwane dalej Walnym Zebraniem Oddziału.
 2. Delegaci na Walne Zebranie Oddziału wybierani są przez Walne Zebranie Członków Oddziału. Liczbę delegatów proporcjonalnie do ilości członków oddziału oraz sposób wyboru delegatów określa Rada Oddziału. Kadencja delegatów oddziału wynosi 4 lata.

 

§ 34

 1. Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest, co najmniej raz na 4 lata przez Radę Oddziału i podejmuje uchwały w I terminie przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych, o czym Rada Oddziału informuje w zawiadomieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Oddziału biorą udział wszyscy członkowie tego Oddziału lub wybrani delegaci. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia Rada Oddziału, na co najmniej 30 dni przed ich rozpoczęciem.
 3. Osoba nie mogąca brać czynnego udziału w Walnym Zebraniu Oddziału, może być reprezentowana przez osobę upoważnioną. Upoważnienie winno mieć formę pisemną.
 4. Walne Zebranie Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 5. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Rada Oddziału:

1)     z własnej inicjatywy,

2)     na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3)     na żądanie Rady Głównej,

4)     na pisemny wniosek, co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Oddziału.

5)     najpóźniej w terminie 30 dni przed upływem kadencji delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie Delegatów, celem wyboru nowych delegatów.

 1. W przypadkach wskazanych w ust. 5 pkt 2), 3) i 4) Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału winno być zwołane w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 35

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

 1. uchwalanie programu działania Oddziału,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. podejmowanie uchwał w sprawach udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującej Radzie Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. wybór Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Władze Oddziału oraz członków, a niezastrzeżone do kompetencji innych władz Towarzystwa,
 6. podejmowanie uchwały ws rozwiązania Oddziału,
 7. rozpatrywanie odwołań w przypadkach przewidzianych w statucie.

 

Rada Oddziału

 

§ 36

 1. Rada Oddziału składa się z członków Towarzystwa wybranych przez Walne Zebranie Oddziału w ilości 5 do 9 osób. Liczebność Rady ustala każdorazowo Walne Zebranie Oddziału.
 2. Do członków Rady Oddziału stosuje się § 21 ust 2.
 3. W ciągu 7 dni od dnia wyboru Rada Oddziału na posiedzeniu konstytucyjnym wybiera spośród siebie Prezydium w składzie: przewodniczący, jeden lub dwóch wice-przewodniczących, sekretarz i skarbnik.
 4. W ciągu 60 dni od dnia wyborów Rada Oddziału opracowuje Regulamin Pracy Rady Oddziału, oraz Regulamin Pracy Prezydium Oddziału. Uwzględniając w nim podział pracy i zakres obowiązków członków Prezydium.
 5. Do kompetencji Rady Oddziału należy:

1)     kierowanie działalnością oraz zarządzanie funduszami i majątkiem Oddziału,

2)     uchwalanie planu działalności i preliminarzy budżetowych,

3)     przedkładanie sprawozdań ze swej działalności Radzie Głównej, Zebraniu Członków Oddziału oraz wykonywanie ich uchwał,

4)     reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

5)     zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału, co najmniej raz na 4 lata.

6)     podejmowanie uchwał o nawiązywaniu współpracy Oddziału z organizacjami lokalnymi, a w porozumieniu z Radą Główną krajowymi lub zagranicznymi organizacjami.

7)     okresowa ocena działalności Prezydium i zatwierdzanie uchwał podjętych· przez Prezydium,

8)     przyjmowanie i skreślanie członków,

9)     powoływanie i rozwiązywanie Kół oraz nadzorowanie ich działalności.

 1. Rada Oddziału odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Rada Oddziału przekazuje składkę oddziału na rzecz Rady Głównej w wysokości i terminie ustalonym przez Radę Główną.
 3. Oświadczenia w sprawach majątkowych Oddziału składają 2 osoby należące do Prezydium w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
 4. Dla ważności dokumentów wymagane są dwa podpisy członków Prezydium Rady Oddziału.
 5. Prezydium Rady Oddziału może powołać pełnomocnika do podpisywania umów.

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

 

§ 37

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest kolegialnym niezależnym organem kontroli Oddziału.
 2. Do Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio zapis § 30 ust 2 Statutu.
 3. Komisja składa się z 3 do 5 osób, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału muszą być członkami Towarzystwa.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działalności Oddziału, a także:

1)     kontrola gospodarki finansowej,

2)     składanie sprawozdania na Zebraniu Członków Oddziału wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępujące Radzie Oddziału,

3)     przedstawienie Radzie Oddziału wniosków w sprawie działalności Oddziału.

 1. Kontrola całokształtu działalności Oddziału odbywa się, co najmniej raz w roku.
 2. Wszystkie sprawy wpływające do Komisji Rewizyjnej Oddziału winny zostać rozpatrzone w terminie nieprzekraczającym 60 dni.

Rozwiązanie Oddziału

 

§ 38

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje:

1)      Rada Główna – jeśli działania Oddziału rażąco naruszają postanowienia statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa lub stanowią działania na szkodę Towarzystwa,

2)      Walne Zebranie Oddziału z własnej inicjatywy.

 1. Od uchwały wskazanej w ust. 1 pkt 1, przysługuje Radzie Oddziału odwołanie do Walnego Zgromadzenia, złożone w ciągu 30 dni od jej doręczenia Oddziałowi. Odwołanie składa się za pośrednictwem Rady Głównej. Złożenie odwołania zawiesza wykonanie decyzji.
 2. Rada Główna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 60 dni od otrzymania odwołania Rady Oddziału określonego w ust 2 o ile w tym terminie nie zostało już zwołane uprzednio zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku dodatkowo jego porządek obrad zostaje uzupełniony o rozpatrzenie złożonego odwołania.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek Towarzystwa

 

§ 39

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze składają się:

1)     składki członkowskie,

2)     dotacje, subwencje i darowizny,

3)     przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego,

4)     dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie, jako dodatkową w stosunku do prowadzonej przez siebie działalności pożytku publicznego, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego.
 2. W odniesieniu do majątku Towarzystw zabronione jest:

1)     udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)     przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)     wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,

4)     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 40

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Rada Główna.
 2. Władze Oddziałów są obowiązane zarządzać majątkiem Towarzystwa zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Główną.


§ 41

 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składa dwóch spośród niżej wymienionych członków Rady Głównej: przewodniczący, wice-przewodniczący, skarbnik.
 2. Do ważności dokumentów wymagane są dwa podpisy członków Prezydium Rady Głównej.
 3. Prezydium Rady Głównej może powołać pełnomocnika do podpisywania umów.

 

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

 

§ 42

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w I. terminie, a w II. terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Towarzystwa podejmują dwa Walne Zgromadzenia lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołane w odstępie, co najmniej 3 miesięcy, za każdym razem kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w I. terminie, a w II. terminie bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przekazany majątek Towarzystwa.
 4. Wraz z rozwiązaniem Towarzystwa rozwiązaniu ulegają wszystkie jednostki terenowe oraz organy doradcze Towarzystwa.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku