ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  NA BADANIE Sprawozdania Finansowego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego za rok 2020 i 2021

Informacje ogólne, przedmiot konkursu:

Rada Główna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 2a, ogłasza konkurs ofert w celu wyboru przez Komisję Rewizyjną PTSR firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań sprawozdania finansowego PTSR oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z badań zgodnie z zakresem wskazanym w art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Termin i miejsce składania ofert:

 • oferty należy składać na piśmie nie później niż do 31 marca 2021 r. w sekretariacie siedziby PTSR w Warszawie, ul. Nowolipki 2a do godz. 15.00 w zapieczętowanej kopercie z adnotacją „Oferta konkursowa na badanie sprawozdań finansowych PTSR”;
 • oferta może zostać złożona za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kuriera, przy czym za datę doręczenia oferty uważa się jej doręczenie do sekretariatu PTSR;
 • oferty złożone po upływie określonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej:

 • miejsce przeprowadzenia badania: siedziba PTSR;
 • obecność biegłego rewidenta na jednym posiedzeniu Rady Głównej PTSR oraz jednym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej PTSR przy okazji badania sprawozdania finansowego za jeden rok; koszt uczestnictwa ponosi firma audytorska;
 • badanie metodą pełną.

Oferta firmy audytorskiej powinna zawierać:

 • formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1,
 • oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zgodnie z załącznikiem nr 2,
 • informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru firm audytorskich, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
 • adres e-mail właściwy do zawiadomienia o wyniku konkursu;
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz NIP;
 • oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską wymogów, o których mowa w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz oświadczenie o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 • cenę brutto za: badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnego sprawozdania o badanym sprawozdaniu finansowym, obecność biegłego rewidenta na jednym posiedzeniu Rady Głównej PTSR oraz jednym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej PTSR przy okazji badania sprawozdania finansowego za jeden rok.
 • wskazanie osób przeprowadzających poszczególne badanie z opisem ich dotychczasowego doświadczenia zawodowego, dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych;
 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem oczekiwania PTSR, że sprawozdanie z badania powinno być przedłożone Rady Głównej PTSR oraz Komisji Rewizyjnej PTSR najpóźniej do 31 maja 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • wyboru oferty dokona Komisja Rewizyjna PTSR według swojego autonomicznego wyboru, biorąc pod uwagę w szczególności (lecz niewyłącznie) zaproponowaną cenę oraz doświadczenie; 
 • wybór dokonany przez Komisję Rewizyjną PTSR jest ostateczny, a oferentom nie przysługuje uprawnienie do odwołania;
 • o wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w ofercie, najpóźniej 12 kwietnia 2021 r.;
 • Komisja Rewizyjna PTSR ma prawo do przedłużenia terminu składnia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia przez PTSR jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych; ewentualne informacje w wyżej wskazanym zakresie będą zamieszczane na stronie internetowej PTSR i będą obowiązywały od momentu publikacji.
 • TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
 • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

UWAGI KOŃCOWE

 1. Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną brutto z ewentualnymi narzutami ze strony pracodawcy i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego do zawarcia umowy. PTSR może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.


Załączniki: zapytanie ofertowe.pdf


tutaj lista pięciu ostatnio opublikowanych wiadomości
tutaj lista pięciu najczęściej czytanych wiadomości
Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku