1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie

ul. Lublańska 20/81/ 31-476 Kraków,

Adres biura i korespondencyjny: 30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 32/11 tel. 12 341 50 36; tel.kom. 513 173 192; www.ptsr.org.pl/krakow, email: krakow@ptsr.org.pl NIP 675 12 03 497, REGON 351513940, KRS 0000207362

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są indywidualne zajęcia rehabilitacyjne w warunkach domowych prowadzone dla osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności po 60 dni zabiegowych na osobę. Zajęcia będą trwały średnio 1 godzinę. W zależności od stanu pacjenta, jego możliwości i potrzeb, m.in. masaż ręczny klasyczny, ćwiczenia bierne i czynno - bierne, ćwiczenia wzmacniające i ogólnousprawniające, masaże kończyn dolnych i kończyn górnych, ćwiczenia równoważne, pionizacja, ćwiczenia rozluźniające, udzielanie porad z zakresu dalszych ćwiczeń samodzielnych lub przy pomocy rodziny, udzielanie informacji o istniejącym sprzęcie rehabilitacyjnym i pomocniczym, naukę prawidłowej pielęgnacji leżącego.

Wymagania niezbędne: rehabilitant – absolwent średniej szkoły medycznej, studiów licencjackich lub magisterskich, o kierunkach rehabilitacja lub fizjoterapia z ukończonymi kursami z zakresu najnowszych metod rehabilitacji (np. pnf, NDT- Bobath); specjalista w zakresie stosowania metod fizjoterapii. Osoba posiadająca doświadczenie w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym chorych na stwardnienie rozsiane. Przedmiot zamówienia świadczony będzie w domach beneficjentów ostatecznych projektu.

3. ZAPYTANIE DOTYCZY KODU CPV:

- 85142100-7 – usługi fizjoterapii

4. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO:

­ terminowe i rzetelne wywiązywanie się z umowy, ­ przekazanie Wykonawcy potrzebnych informacji do rzetelnego wykonania umowy, ­ przekazanie wzoru formularza Kart pracy, zestawienia przepracowanych godzin, ­ zapewnienie kontaktu z osobami uczestniczącymi w projekcie, dla których będzie prowadzona rehabilitacja domowa.

4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY:

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji (np. listy obecności, formularze), - przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji pomocniczej z przeprowadzonych usług, ­ prowadzenie usług zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Zamawiającego - zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny,

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  • udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Oferty Wykonawców nie spełniających warunków zdefiniowanych w zapytaniu nie będą rozpatrywane. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży; 1. kserokopie dokumentów potwierdzających formę prawną prowadzonej działalności (o ile dotyczy) 2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby udzielającej świadczeń (np. prawo wykonywania zawodu, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach itp.) Oferty Wykonawców nie spełniających warunków zdefiniowanych w zapytaniu nie będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu w dokumenty potwierdzające spełnianie wyżej wymienionych warunków przed podpisaniem umowy na wykonanie usług. Ubiegający się o udzielenie zamówienia ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający dopuszcza do składania ofert wyłącznie przez osoby fizyczne, świadczące usługi na podstawie umowy zlecenia oraz osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące osobiście zadania w ramach prowadzonego projektu.

7. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  • kwiecień 2017 r. do marzec 2018 r. ­ województwo : małopolskie, śląskie i dolnośląskie.

8. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA:

Rozliczenia prowadzone w PLN

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  1. powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać wszystkie niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do zapytania ofertowego. Powinna zawierać cenę brutto za 1 godzinę rehabilitacji domowej. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania oraz obejmować koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności koszt: dojazdu do uczestnika, a także innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

10. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI:

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania są: Małgorzata Felger Tel. 513 173 192, e-mail : krakow@ptsr.org.pl

11. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓ ZŁOŻENIA OFERTY:

  1. muszą być złożone do dnia: 30.04.2017 r.

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: krakow@ptsr.org.pl , osobiście, za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do PTSR) lub kurierem w zamkniętej na trwale kopercie zatytułowanej następująco: „Oferta na usługę specjalisty rehabilitanta dla osób z niepełnosprawnością, chorych na stwardnienie rozsiane w ramach projektu pt.: „RAK 2017 Rehabilitant – Asystent - Konsultant”

Na adres biura ul. Kalwaryjska 32/11, 30-504 Kraków

Oferty otrzymane po terminie zgodnie z pkt.11 nie będą rozpatrywane.

 

12. KRYTERIA OCENY OFERTY I WYBORU WYKONAWCY:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 2, a także w oparciu o następujące kryteria:

KRYTERIUM 1: Cena usługi – maximum 80 pkt.

KRYTERIUM 2: Doświadczenie w pracy z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane (SM) – maximum 20 pkt.

13. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY:

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty:

Zasady oceny kryterium „Cena” – 80 pkt:

C min

X c = ------------ x 80 pkt.

C i

gdzie:

Xc -wartość punktowa ceny C min -najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert Ci -cena w ofercie „i”

  1. oceny kryterium „Doświadczenie” - 20 pkt.: - brak doświadczenia w pracy z osobami ze stwardnieniem rozsianym (SM) – 0 pkt. - doświadczenie w pracy z osobami ze stwardnieniem rozsianym (SM) do 5 lat - 5 pkt. - doświadczenie w pracy z osobami ze stwardnieniem rozsianym (SM) powyżej 5 lat - 15 pkt.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez Oferentów lub w przypadku wątpliwości dot. doświadczenia i kwalifikacji Oferentów, Zamawiający przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, których wynik łącznie z uzyskaną punktacją zdecyduje o dokonaniu ostatecznego wyboru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kilku ofert i podziału przedmiotu zamówienia między kilku wykonawców.

12. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Informacja o wyniku postępowania wysłana będzie się do każdego wykonawcy, który złożył ofertę oraz umieszczona się na stronie internetowej www.konin.ptsr.org.pl. Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta przed podjęciem współpracy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego

Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli: a. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, b. wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży już w interesie Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje wykonawców przed upływem terminu składania ofert.

16. FINANSOWANIE:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

17. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

Do zapytania ofertowego dołączono: Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 


Załączniki: formularz ofertowy.docx oswiadczenie o braku powiazan kapitalowych.docx oswiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.docx
  • zdjęcie z wydarzenia


tutaj lista pięciu ostatnio opublikowanych wiadomości
tutaj lista pięciu najczęściej czytanych wiadomości
Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku