Zostań członkiem

Zostań członkiem PTSR !

Jeżeli chorujesz na stwardnienie rozsiane lub bliska Ci osoba, ktoś z Twojego otoczenia choruje na stwardnienie rozsiane, chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, pomóc innym dołącz do nas !

Tylko działając razem możemy służyć sobie radą i pomocą w codziennych zmaganiach z SM.

Rodzaje członkostwa

 

Rada Główna

Przy Radzie Głównej przyjmowani są członkowie wspierający. Poniżej znajdziesz niezbędne informacje jak zostać członkiem przy Radzie Głównej.

 

Członek wspierający

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, usługową lub rzeczową na rzecz Stowarzyszenia. Członkowie wspierający biorą udział w działalności Stowarzyszenia osobiście lub przez upełnomocnionego przedstawiciela.

Członek wspierający ma prawo:

 1. zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem Władz Stowarzyszenia,
 2. brania udziału w działalności Stowarzyszenia - w tym uczestniczenia w posiedzeniach władz jako obserwator.

Członkom wspierającym przyjętym przez Radę Główną przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia, jak też prawo uczestniczenia z głosem stanowiącym, bezpośrednio lub przez wybór delegatów w Walnym Zgromadzeniu.

Członek wspierający zobowiązany jest do

 1. przestrzegania postanowień Statutu,
 2. dbania własnymi działaniami i postawą o dobre imię oraz wizerunek Stowarzyszenia.

Członek wspierający jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

 

Jak zostać członkiem wspierającym przy Radzie Głównej?

 1. Zapoznaj się ze Statutem PTSR oraz wypełnij deklaracje członkowską
 2. Wypełnioną deklarację złóż osobiście lub prześlij pocztą na adres biura:
   

  Biuro Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
  ul. Nowolipki 2A
  00-160 Warszawa

 3. Zgodnie ze Statutem, decyzję o przyjęciu na podstawie złożonej deklaracji podejmuje Rada Główna.

 

Jeżeli masz pytania dotyczące zostanie członkiem PTSR skontaktuj się z infolinią 22 127 48 50.

Z całą pewnością uzyskasz tam odpowiedzi na swoje pytania.

 

Oddziały

W Oddziałach przyjmowani są członkowie zwyczajni i wspierający. Poniżej znajdziesz niezbędne informacje jak zostać członkiem w Oddziale.

Członek zwyczajny

Członkiem zwyczajnym może zostać:

 1. obywatel Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z pełni praw publicznych,
 2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 3. każdy obcokrajowiec, który honoruje postanowienia Statutu i złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
 4. małoletni w wieku poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych.

Członek zwyczajny może być członkiem tylko jednego Oddziału.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. realizowania czynnych i biernych praw wyborczych do Władz Stowarzyszenia
 2. uczestniczenia z głosem stanowiącym, bezpośrednio lub przez wybór delegatów w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia i Walnym Zgromadzeniu Oddziału,
 3. korzystania ze wszelkich form działalności i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez jego Władze,
 4. uzyskania pomocy w zaopatrzeniu w sprzęt, urządzenia i przedmioty o znaczeniu rehabilitacyjnym oraz do wszelkiej innej pomocy na zasadach określonych przez Władze Stowarzyszenia,
 5. uzyskania wszechstronnego poparcia ze strony Stowarzyszenia w sprawach szkolenia, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej, zawodowej, sportu i rekreacji oraz polepszenia warunków bytowych na zasadach określonych przez Władze Stowarzyszenia,
 6. zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem Władz Stowarzyszenia,
 7. brania udziału w działalności Stowarzyszenia - w tym uczestniczenia w posiedzeniach władz jako obserwator.

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. brania czynnego udziału w realizacji zadań Statutowych Stowarzyszenia i propagowania jego idei,
 2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składki członkowskiej,
 4. dbania własnymi działaniami i postawą o dobre imię oraz wizerunek Stowarzyszenia.

 

Jak zostać członkiem zwyczajnym przy Oddziale?

 1. Zapoznaj się ze Statutem PTSR oraz wypełnij deklaracje członkowską.
 2. Wypełnioną deklarację złóż osobiście lub prześlij pocztą na adres danego Oddziału.
 3. Opłać składkę członkowską. Składka członkowska wynosi 48 zł na rok. Wpłat należy dokonywać na konto danego Oddziału.
 4. Zgodnie ze Statutem decyzję o przyjęciu na podstawie złożonej deklaracji podejmuje Rada Oddziału.

 

Członek wspierający

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, usługową lub rzeczową na rzecz Stowarzyszenia. Członkowie wspierający biorą udział w działalności Stowarzyszenia osobiście lub przez upełnomocnionego przedstawiciela.

Członek wspierający ma prawo:

 1. zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem Władz Stowarzyszenia,
 2. brania udziału w działalności Stowarzyszenia - w tym uczestniczenia w posiedzeniach władz jako obserwator

Członkom wspierającym przyjętym przez Radę Oddziału przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia, jak też prawo uczestniczenia z głosem stanowiącym, bezpośrednio lub przez wybór delegatów w Walnym Zgromadzeniu.

Członek wspierający zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu,
 2. dbania własnymi działaniami i postawą o dobre imię oraz wizerunek Stowarzyszenia.

Członek wspierający jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

 

Jak zostać członkiem wspierającym przy Oddziale?

 1. Zapoznaj się ze Statutem PTSR oraz wypełnij deklaracje członkowską.
 2. Wypełnioną deklarację złóż osobiście lub prześlij pocztą na adres danego Oddziału.
 3. Zgodnie ze Statutem decyzję o przyjęciu na podstawie złożonej deklaracji podejmuje Rada Oddziału.

 

Jeżeli masz pytania dotyczące zostanie członkiem PTSR skontaktuj się z Oddziałem.

Z całą pewnością uzyskasz tam odpowiedzi na swoje pytania.

 Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku