KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Polityka prywatności

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipki 2A, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 4 maja 2016 r. L 119/1).
 4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych Towarzystwa a także wynika z przepisów które nakładają na Administratora instytucje, które dofinansowują działania statutowe.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  - żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  - żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
  - do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  - żądania przeniesienia danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w czasie, w jakim Towarzystwo podlega obowiązkom sprawozdawczym i kontrolnym w zakresie swojej działalności.