KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Statut

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego zatwierdzonym głosowaniem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 22 kwietni 2017 r. Treść statutu znaleźć można poniżej lub pobrać dokument w wersji PDF z załącznika poniżej.

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
tekst jednolity 2017 r.

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny
§ 1
1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę POLSKIE 
TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób chorych na stwardnienie rozsiane, ich rodzin i przyjaciół w kraju oraz za granicą.
3. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem PTSR.
§ 2
1. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie przewidzianym Statutem oraz z poszanowaniem prawa miejscowego.
4. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są:
1) Oddziały, które posiadają osobowość prawną,
2) Koła Terenowe, które nie posiadają osobowości prawnej.
5. Stowarzyszenie i jego Oddziały mogą starać się uzyskać status organizacji pożytku publicznego.
6. Stowarzyszenie i jego Oddziały mogą prowadzić między innymi:
1) działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego,
2) działalność gospodarczą.
7. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie do realizacji 
zadań należących do sfery zadań publicznych i celów Statutowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r z późniejszymi zmianami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Działalność odpłatna pożytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie i jego Oddziały nie może być tożsama z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ten sam podmiot.
§ 3
1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony.
2. Stowarzyszenie działa na mocy obowiązujących przepisów, w tym:
1) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
2) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
3) niniejszego Statutu.
§ 4
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, znaku towarowego i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§ 5
Stowarzyszenie jest organizacją niosącą pomoc chorym na stwardnienie rozsiane i z innymi niepełnosprawnościami, ich rodzinom i przyjaciołom, działającą na gruncie  Konstytucji RP i Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, mającą na celu:
1. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób w wieku emerytalnym,
4. działalność charytatywną i dobroczynność,
5. wsparcie kultury fizycznej osób starszych,
6. działalność na rzecz członków Stowarzyszenia,
7. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
8. ochronę i promocję zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.),
9. działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
10. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
11. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
12. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
13. działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
14. działalność naukową, naukowo-techniczną, naukę, edukację, oświatę, wychowanie i szkolenie,
15. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
16. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
17. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
18. turystykę, krajoznawstwo, rekreację ruchową, sport masowy, kulturę fizyczną oraz wypoczynek,
19. porządek i bezpieczeństwo publiczne,
20. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
21. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
22. ratownictwo i ochronę ludności,
23. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i za granicą,
24. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
25. promocję i organizację wolontariatu,
26. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
27. rewitalizację,
28. prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
29. działalność pedagogiczną, społeczną i rodzinną,
30. promocję osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób z niepełnosprawnościami,
31. prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej.
§ 6
1. Cele swoje realizuje poprzez:
1) współdziałanie z administracją państwową i samorządową, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, a także z innymi organizacjami pozarządowymi pracującymi dla dobra i na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
2) organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu ich problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-bytową, 
3) finansowanie na ustalonych zasadach kosztów powszechnie uznanych oraz nowoczesnych przyjętych metod leczenia i rehabilitacji leczniczej, społecznej oraz zawodowej, a także współdziałanie w organizowaniu działalności 
społecznej, gospodarczej i kulturalnej,
4) promowanie i wspieranie harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego, w tym sportu i rekreacji,
5) organizowanie i propagowanie aktywności i kultury fizycznej poprzez edukację prozdrowotną i psychoedukacyjną, szkoleniową w postaci treningów w tym: grup ćwiczących, zawodów i imprez sportowych, obozów sportowych, 
turystycznych, rehabilitacyjnych osób z niepełnosprawnościami oraz udział w imprezach sportowych różnych szczebli, aktywny wypoczynek,
6) organizowanie pomocy mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych i ubogich,
7) prowadzenie działalności popularyzatorskiej, wydawniczej, informacyjno-uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji ze społeczeństwem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji,
8) inicjowanie i uczestniczenie w pracach naukowo-badawczych oraz legislacyjnych 
dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i wychowania oraz specyficznych potrzeb osób chorych, a także sposobu ich zaspokajania,
9) ujawnianie barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych, komunikacyjnych i innych, ograniczających kontakt osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem i utrudniających im rehabilitację oraz występowanie do kompetentnych władz z wnioskami o ich usunięcie,
10) opracowywanie adekwatnych rozwiązań problemu dostępu osób ze stwardnieniem rozsianym do różnego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z ich możliwościami fizycznymi, kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz zasad jego realizacji,
11) ułatwianie osobom chorym na stwardnienie rozsiane podejmowania zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także podejmowania działalności społeczno-użytecznej,
12) opiniowanie i inicjowanie produkcji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego lub usprawniającego życie codzienne i pracę osób z niepełnosprawnościami,
13) działania z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
14) organizowanie warsztatów twórczych,
15) informacyjne, socjalne i psychologiczne wspieranie rodzin osób chorych na stwardnienie rozsiane,
16) organizowanie wszelkiego rodzaju szkoleń, kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, wykładów, prelekcji, seminariów, spotkań, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych, projekcji filmowych i innych,
17) podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych,
18) pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym,
19) udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin,
20) podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego,
21) zabieranie głosu w publicznych debatach,
22) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami,
23) reprezentowanie interesów osób chorych na stwardnienie rozsiane, także w ramach uczestnictwa - za ich zgodą lub w ich imieniu - w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych toczących się przed organami władzy publicznej,
24) przeciwdziałanie wszelkim uzależnieniom, w tym: alkoholowym, narkomanii i innym,
25) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu chorych i ich rodzin,
26) tworzenie i prowadzenie:
a) ośrodków, poradni, placówek i innych podmiotów diagnozy, rehabilitacji, reedukacji oraz przedsiębiorstw leczniczych,
b) placówek i ośrodków szkoleniowych,
c) ośrodków i placówek opieki i pomocy społecznej,
27) tworzenie fundacji.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy działania dozwolone prawem.
3. Powyższe działania mogą być prowadzone zarówno w formie nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.
§ 8
1. Członkiem zwyczajnym może zostać:
1) obywatel Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z pełni praw publicznych,
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
3) każdy obcokrajowiec, który honoruje postanowienia Statutu i złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
4) małoletni w wieku poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych.
2. Warunkiem zaliczenia w poczet członków zwyczajnych jest złożenie pisemnej deklaracji o wstąpieniu w poczet członków Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu podejmuje Rada Oddziału w formie uchwały na najbliższym posiedzeniu.
3. Członek zwyczajny może być członkiem tylko jednego Oddziału.
§ 9
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, usługową lub rzeczową na rzecz Stowarzyszenia. Członkowie wspierający biorą 
udział w działalności Stowarzyszenia osobiście lub przez upełnomocnionego przedstawiciela.
2. Decyzję o przyjęciu członka wspierającego, na wniosek zainteresowanego podejmuje Rada Oddziału lub Rada Główna w formie uchwały na najbliższym posiedzeniu.
§ 10
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla realizacji celów i zadań statutowych.
2. Godność członka honorowego nadaje Rada Główna na wniosek Rady Oddziału, bądź też z własnej inicjatywy.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. realizowania czynnych i biernych praw wyborczych do Władz Stowarzyszenia,
2. uczestniczenia z głosem stanowiącym, bezpośrednio lub przez wybór delegatów w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia i Walnym Zgromadzeniu Oddziału
3. korzystania ze wszelkich form działalności i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez jego Władze,
4. uzyskania pomocy w zaopatrzeniu w sprzęt, urządzenia i przedmioty o znaczeniu rehabilitacyjnym oraz do wszelkiej innej pomocy na zasadach określonych przez Władze Stowarzyszenia,
5. uzyskania wszechstronnego poparcia ze strony Stowarzyszenia w sprawach szkolenia, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej, zawodowej, sportu i rekreacji oraz polepszenia warunków bytowych na zasadach określonych przez Władze Stowarzyszenia,
                                                                           6. zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem Władz Stowarzyszenia,                                                                                                          7. brania udziału w działalności Stowarzyszenia - w tym uczestniczenia w posiedzeniach władz jako obserwator.
§ 12
1. Członkom wspierającym i honorowym przysługują prawa określone w § 11 ust. 6 – 7.
2. Członkom wspierającym przyjętym przez Radę Główną przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia, jak też prawo uczestniczenia z głosem stanowiącym, bezpośrednio lub przez wybór delegatów w Walnym Zgromadzeniu.
3. Członkowie wspierający przy Radzie Głównej chcący realizować prawo wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie, zobowiązani są zgłosić taki zamiar Radzie Oddziału właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania. W takim przypadku członkowie ci biorą udział w wyborach delegatów na zasadach obowiązujących członków danego Oddziału.
4. Dotychczasowi członkowie zwyczajni przyjęci przez Radę Główną stają się członkami wspierającymi.
§ 13
1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1) brania czynnego udziału w realizacji zadań Statutowych Stowarzyszenia i propagowania jego idei,
2) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składki członkowskiej,
4) dbania własnymi działaniami i postawą o dobre imię oraz wizerunek Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający i honorowi są zobowiązani do:
1) przestrzegania postanowień Statutu,
2) dbania własnymi działaniami i postawą o dobre imię oraz wizerunek Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi oraz wspierający są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
§ 14
1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego pisemnie organowi przyjmującemu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
2) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres ponad 12 miesięcy,
3) skreślenia z listy członków z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
4) skreślenia z listy członków z powodu śmierci członka,
5) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
6) wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2),3),4),5),6) skreślenia lub wykluczenia dokonuje organ, który przyjął członka.
3. Członkowie skreśleni lub wykluczeni przez Radę Oddziału mają prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Oddziału w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.
4. Członkowie skreśleni lub wykluczeni przez Radę Główną mają prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.
5. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia lub Walne Zgromadzenie Oddziału podejmuje stosowną uchwałę na najbliższym posiedzeniu. Uchwała taka jest ostateczna. Do momentu rozpatrzenia odwołania, członek Stowarzyszenia jest zawieszony w prawach członkowskich.

ROZDZIAŁ IV
Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia
§ 15
1. Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów, zwane dalej Walnym 
Zgromadzeniem Stowarzyszenia,
2) Rada Główna,
3) Główna Komisja Rewizyjna.
2. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów Oddziału, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem Oddziału,
2) Rada Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
3. Władzami Koła Terenowego są:
1) Zebranie Członków Koła,
2) Rada Koła.
4. Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
5. Władze mają prawo kooptacji nowych członków na miejsce członków ustępujących, z tym, że liczba dokooptowanych członków danej Władzy nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.
6. Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów przy powtórnym głosowaniu decyduje głos Przewodniczącego.
7. Wybory do Władz odbywają się w głosowaniu tajnym.

ROZDZIAŁ V
Władze Naczelne Stowarzyszenia
Walne Zgromadzenie
§ 16
1. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Rady Głównej, Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Radę Główną oraz Główną Komisję Rewizyjną,
4) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Radzie Głównej , na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
5) wybór Rady Głównej,
6) wybór Głównej Komisji Rewizyjnej,
7) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku,
9) podejmowanie uchwał w sprawach, które ze względu na szczególne znaczenie wymagają decyzji ogółu uprawnionych członków,
10) podejmowanie uchwały o odwołaniu członków Rady Głównej w przypadku nieprzestrzegania postanowień Statutu lub rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia,
11) rozpatrywanie odwołań w przypadkach przewidzianych w Statucie.
3. W przypadku nie udzielenia absolutorium Radzie Głównej przez Walne Zgromadzenie Delegatów, kadencja Rady Głównej ulega skróceniu do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas którego wybierana jest nowa Rada Główna.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie musi zostać zwołane w ciągu 30 dni od daty przyjęcia Uchwały o nie udzieleniu absolutorium.
§ 17
1. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 200., Walne Zgromadzenie Członków może zostać zastąpione przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Delegaci na Walne Zgromadzenie są wyłaniani przez członków Oddziału w drodze bezpośredniego głosowania, które odbywa się w ramach Walnego Zgromadzenia Oddziału. Liczbę delegatów proporcjonalnie do liczebności członków Oddziału określa Rada Główna. Kadencja delegatów wynosi 1 rok.
3. Delegaci nie mogący brać czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą być reprezentowani przez Zastępców wybranych na tym samym Zgromadzeniu Oddziału.
4. Walne Zgromadzenie Wyborcze zwołuje Rada Główna, co najmniej raz na 4 lata.
5. Rada Główna zawiadamia Oddziały o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej 30 dni przed ich rozpoczęciem. 
6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności w I terminie, ponad połowy osób uprawnionych do głosowania, a w II terminie - bez względu na liczbę obecnych, o czym Rada Główna informuje w zawiadomieniu.
7. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 18
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Główna :
1) z własnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) z inicjatywy 1/5 liczby Oddziałów lub 1/5 członków Stowarzyszenia, w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia wniosku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 19
W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział:
1. z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i wspierający przy Radzie Głównej, a w przypadku Walnego Zgromadzenia Delegatów wybrani delegaci,
2. z głosem doradczym - członkowie władz (jeśli nie są delegatami) oraz goście zaproszeni przez Radę Główną,
3. jako obserwatorzy inni członkowie Stowarzyszenia.
Rada Główna
§ 20
1. Rada Główna składa się z 9-15 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczebność Rady Głównej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.
3. Wskazane jest aby ponad połowę członków Rady Głównej stanowiły osoby chore na stwardnienie rozsiane.
4. Członkowie Rady Głównej muszą być członkami Stowarzyszenia mającymi minimum 3-letni staż członkowski w Stowarzyszeniu.
5. Członkiem Rady Głównej może być wybrana tylko 1 osoba z Oddziału.
6. Członkiem Rady Głównej może być wybrana tylko 1 osoba spośród członków wspierających przy Radzie Głównej.
7. Członkowie Rady Głównej:
1) nie mogą być członkami organu kontroli,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) nie mogą pozostawać między sobą w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa oraz podległości służbowej,
4) nie mogą być etatowymi pracownikami biura Rady Głównej z zastrzeżeniem § 48 ustęp 3.
8. W ciągu 14 dni od daty wyboru Rada Główna na posiedzeniu konstytucyjnym wybiera spośród siebie Prezydium w składzie: Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarz i Skarbnik.
9. Rada Główna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
10. Obsługę administracyjną Rady Głównej zapewnia Biuro Rady Głównej.
11. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji przez członka Rady Głównej, Rada Główna wybiera nowego członka w głosowaniu tajnym na okres do końca kadencji.
12. Oświadczenia w sprawach majątkowych Rady Głównej składają 2 osoby w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
13. Dla ważności dokumentów wymagane są dwa podpisy członków Rady Głównej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
14. Rada Główna może powołać Uchwałą pełnomocnika do prowadzenia spraw Stowarzyszenia lub jego reprezentacji w określonym w tej Uchwale zakresie. Zakres ten nie może obejmować ogółu spraw Stowarzyszenia.
§ 21
Do kompetencji i zadań Rady Głównej należy:
1. kierowanie działalnością oraz zarządzanie funduszami i majątkiem 
Stowarzyszenia, pomoc i wspieranie Oddziałów,
2. uchwalanie planu działalności i preliminarzy budżetowych,
3. przedkładanie sprawozdań ze swej działalności podczas obrad Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie jego uchwał,
4. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania darowizn i zapisów oraz nabywania, obciążania i zbywania majątku ruchomego Stowarzyszenia,
5. powoływanie stałych lub doraźnych zespołów pracy programowej lub organizacyjnej,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
7. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
8. ustalanie wysokości składek członkowskich,
9. ustalanie wysokości składek odprowadzanych przez Oddziały na rzecz Rady Głównej. Składka ta nie może być wyższa niż 10% składek członkowskich Oddziału,
10. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych lub międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji oraz delegowanie przedstawicieli na zjazdy międzynarodowe,
11. powoływanie Oddziałów,
12. przejęcie wszystkich praw i obowiązków Oddziału z chwilą wykreślenia go z KRS,
13. nadzorowanie i monitorowanie działalności merytorycznej i finansowej
Oddziałów przy udziale Głównej Komisji Rewizyjnej
14. analiza sprawozdań finansowych Oddziałów, opinii Komisji Rewizyjnych Oddziałów sprawozdania finansowego oraz Uchwał o przyjęciu lub nie sprawozdań finansowych pod względem prawnym i finansowym,
15. powoływanie i rozwiązywanie komitetów i komisji, uchwalanie dla nich regulaminów działania oraz nadzorowanie ich działalności,
16. uchwalanie wzorcowego regulaminu działania Oddziałów, Kół Terenowych oraz innych niezbędnych regulaminów,
17. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
18. nadawanie odznaczeń i tytułów Stowarzyszenia.
§ 22
1. Prezydium Rady kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Główną. 
2. Do zakresu działania Prezydium należy: 
1) opracowywanie rocznego planu pracy, budżetu,
2) gospodarowanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w granicach określonych przez Radę Główną,
3) zaciąganie zobowiązań oraz zatwierdzanie zawieranych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami i upoważnieniem Rady Głównej,
4) współkierowanie działalnością Stowarzyszenia i składanie sprawozdań ze swych prac na posiedzeniu Rady Głównej.
3. W zakresie określonym uchwałą Rady Głównej, jej uchwały mogą być podejmowane także za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym poczty elektronicznej. Dla ważności takiej uchwały wymagane jest oddanie głosów, w oznaczonym przez Radę Główną terminie, przez co najmniej połowę liczby osób uprawnionych do głosowania.
4. Decyzje podejmowane przez Prezydium muszą być zatwierdzone przez Radę Główną na najbliższym posiedzeniu.
§ 23
Do kompetencji ustępującej Rady Głównej należy rekomendowanie kandydatów do Rady Głównej oraz do komitetów i komisji.
Główna Komisja Rewizyjna
§ 24
1. Główna Komisja Rewizyjna jest kolegialnym niezależnym organem kontroli wewnętrznej Rady Głównej, monitorującym również działalność Komisji Rewizyjnych Oddziałów.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim oraz między sobą, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) nie mogą być pracownikami biura Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim oraz we wspólnym pożyciu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 osób, które wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. Liczebność Głównej Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.
5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej muszą być członkami Stowarzyszenia mającymi minimum 3-letni staż członkowski w Stowarzyszeniu.
§ 25
1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Rady Głównej ze szczególnym uwzględnieniem:
a) gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności i legalności,
b) kontroli działalności organów Stowarzyszenia pod względem zgodności z regulaminem i programem działania,
2) występowanie do Rady Głównej z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
3) składanie na posiedzeniu Rady Głównej wniosków i opinii dotyczących projektów, planów i budżetu
4) występowanie z wnioskiem na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w sprawie udzielania absolutorium całej Radzie Głównej lub indywidualnie poszczególnym członkom Rady Głównej,
5) opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Głównej i Prezydium Rady Głównej,
6) opiniowanie sprawozdań finansowych oraz występowanie w razie potrzeby z wiążącymi wnioskami o wydanie opinii przez biegłego rewidenta,
7) wybór zewnętrznego audytora na podstawie złożonych ofert w celu dokonania oceny rocznego sprawozdania finansowego Rady Głównej,
8) nadzorowanie działalności i współpraca z Komisjami Rewizyjnymi Oddziałów,
9) nadzorowanie działalności Rad Oddziałów,
10) uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnych Oddziałów w terminie 3 miesięcy od chwili powołania Głównej Komisji Rewizyjnej.
2. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Głównej i Prezydium Rady Głównej.
3. Wszystkie sprawy wpływające do Głównej Komisji Rewizyjnej winny zostać rozpatrzone w terminie nieprzekraczającym 60 dni.

ROZDZIAŁ VI
Oddziały Stowarzyszenia
§ 26
1. Rada Główna powołuje Oddziały Stowarzyszenia.
2. Warunkiem powołania nowego Oddziału jest wniosek złożony do Rady Głównej, przez co najmniej 7 członków założycieli. W terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty pierwszego Zgromadzenia Oddziału zwołanego przez Radę Główną, Oddziały składają dokumenty niezbędne do rejestracji.
3. Oddziały posiadają osobowość prawną.
4. Oddziały są podległe Statutowo Radzie Głównej.
5. Oddziały rozpoczynają swoją działalność z chwilą wpisu do KRS.
6. Rada Główna monitoruje działalność Statutową, sprawozdawczą i finansową Oddziałów.
7. Oddziały są zobowiązane do przekazywania składek ustalonych przez Radę Główną na jej rzecz.
§ 27
1. Władzami Oddziału są:
1) Walne Zgromadzenie Oddziału,
2) Rada Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa 4 lata z możliwością ponownego wyboru władz na kolejne kadencje.
3. Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz. W razie równej liczby głosów przy powtórnym głosowaniu decyduje głos Przewodniczącego.
4. Władze Oddziału maja prawo kooptacji nowych członków na miejsce członków ustępujących, z tym że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.
5. Wskazane jest, aby co najmniej 1/2 członków Rady Oddziału stanowiły osoby chore na stwardnienie rozsiane.
Walne Zgromadzenie Oddziału
§ 28
Najwyższą Władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału, a w Oddziałach liczących ponad 200 członków Walne Zgromadzenie Delegatów. Sposób i liczba wyboru Delegatów ustala Walne Zgromadzenie Oddziału. Kadencja Delegatów Oddziału wynosi 1 rok. Delegaci wybierani są w czasie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
§ 29
1. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału mogą brać udział:
1) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni, a w przypadku Walnego Zgromadzenia Delegatów wybrani delegaci,
2) z głosem doradczym - członkowie władz (jeśli nie są delegatami), członkowie Rady Głównej, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Kół Oddziałów oraz goście zaproszeni przez Radę Oddziału,
3) członkowie Stowarzyszenia jako obserwatorzy.
2. Walne Zgromadzenie Wyborcze zwołuje Rada Oddziału, co najmniej raz na 4 lata oraz Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze co rok, najpóźniej do 30 czerwca następnego roku za rok poprzedni.
3. Pierwsze Walne Zgromadzenie Oddziału po powołaniu Oddziału przez Radę Główną zwołuje Rada Główna powiadamiając członków założycieli Oddziału. Pierwsze Walne Zgromadzenie Oddziału obligatoryjnie dokonuje wyboru Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
4. Rada Oddziału zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej 30 dni przed ich rozpoczęciem.
5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności w I terminie, ponad połowy osób uprawnionych do głosowania, a w II terminie - bez względu na liczbę obecnych, o czym Rada Oddziału informuje w zawiadomieniu.
6. Członek nie mogący brać czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu Oddziału może być reprezentowani przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować tylko 1osobę.
7. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 30
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3) z inicjatywy 1/5 liczby członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku,
4) na wniosek Rady Głównej lub Głównej Komisji Rewizyjnej w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. W razie nie zwołania Walnego Zebrania na wniosek Rady Głównej lub Głównej Komisji Rewizyjnej może zwołać je Rada Główna zawiadamiając członków. W takim przypadku Oddział jest zobowiązany do podania listy i adresów członków.
§ 31
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. ustalanie i zatwierdzanie głównych kierunków działania Oddziału,
2. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Rady Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej,
3. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Radę Oddziału oraz Komisję Rewizyjną,
4. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Radzie Oddziału za okres kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej; w przypadku nie udzielenia absolutorium Radzie Oddziału przez Walne Zgromadzenie, kadencja Rady Oddziału ulega skróceniu do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podczas którego wybierana jest nowa Rada Oddziału,
5. wybór Rady Oddziału,
6. wybór Komisji Rewizyjnej,
7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału i o przeznaczeniu jego majątku na rzecz Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawach, które ze względu na szczególne znaczenie wymagają decyzji ogółu uprawnionych członków Oddziału,
9. podejmowanie uchwały o odwołaniu członków Rady Oddziału w przypadku nieprzestrzegania postanowień Statutu lub rażącego działania na szkodę Oddziału,
10. rozpatrywanie odwołań w przypadkach przewidzianych w Statucie,
11. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie.
Rada Oddziału
§ 32
1. Rada Oddziału jest najwyższą władzą Stowarzyszenia na terenie działania Oddziału w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Oddziału.
2. Rada Oddziału składa się z członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału w liczbie 5-9 osób, liczebność Rady ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Oddziału.
3. Wskazane jest by co najmniej połowę członków Rady Oddziału stanowiły osoby chore na stwardnienie rozsiane.
4. Członkowie Rady Oddziału:
1) nie mogą być członkami organu kontroli,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) nie mogą pozostawać między sobą w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, podległości służbowej,
4) nie mogą być pracownikami biura z zastrzeżeniem § 48 ustęp 3.
5. W ciągu 14 dni od daty wyboru Rada Oddziału na posiedzeniu konstytucyjnym wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika.
6. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji przez członków Rady Oddziału, Rada Oddziału zatwierdza to odpowiednią uchwałą oraz wybiera nowego członka na okres do końca kadencji.
7. Dla ważności dokumentów w sprawach majątkowych Oddziału składają podpisy 2 osoby spośród członków Rady Oddziału w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zgodnie z KRS.
8. W ciągu 60 dni od dnia wyborów Rada Oddziału przyjmuje Regulamin Pracy Rady Oddziału.
§ 33
1. Do kompetencji Rady Oddziału należy:
1) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
2) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Rady Oddziału i obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
3) powoływanie i rozwiązywanie Kół podległych Radzie Oddziału, nadzorowanie i koordynowanie ich działalności,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału w granicach planów finansowych,
5) opracowywanie projektów planu działalności, planów finansowych,
6) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Oddziału oraz rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych,
7) opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych regulaminów Oddziału,
8) zawieszanie Rady Koła Terenowego lub poszczególnych ich członków, w razie wyraźnego braku aktywności w wykonywaniu zadań albo gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub ze Statutem Stowarzyszenia,
9) w razie zawieszenia Rady Koła Terenowego, powoływanie Rady Tymczasowej, która pełni swe funkcje do czasu wyboru nowej Rady przez Zebranie Członków Koła,
10) uchylanie uchwał Rady Koła sprzecznych z prawem, postanowieniami Statutu lub uchwałami Oddziału,
11) podejmowanie uchwał o przyjęciu lub skreśleniu z listy członków zwyczajnych i wspierających,
12) podejmowanie działań zmierzających do uzyskania i zabezpieczenia środków finansowych lub materialnych umożliwiających prowadzenie działalności Oddziału,
13) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Wyborczego Oddziału, co najmniej raz na 4 lata,
14) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Oddziału co rok w terminie do 30 czerwca następnego roku po okresie sprawozdawczym,
15) przekazywanie do Rady Głównej sprawozdania finansowego i merytorycznego, opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały zatwierdzającej lub nie sprawozdanie finansowe oraz z działalności statutowej,
16) rekomendowanie do nadania członkostwa honorowego PTSR oraz odznaczeń.
2. Posiedzenia Rady Oddziału odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Oddziału z głosem doradczym.
4. Rada Oddziału przekazuje składkę Oddziału na rzecz Rady Głównej w wysokości nie większej niż 10% w terminie ustalonym przez Radę Główną.
Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 34
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału w liczbie 3-5 osób. Liczebność Komisji ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Oddziału. Komisja Rewizyjna Oddziału na pierwszym swoim zebraniu wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
2. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności Komisji Rewizyjnej Oddziału w jej skład wchodzą członkowie zgłoszeni przez Radę Oddziału.
3. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą wchodzić osoby, które:
1) nie są członkami Rady Oddziału, nie pozostają z nimi w związku małżeńskim oraz między sobą we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karnoskarbowe,
3) nie są pracownikami biura.
§ 35
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności i legalności działalności,
2. występowanie do Rady Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
3. występowanie na Walnym Zgromadzeniu Oddziału z wnioskiem w sprawie udzielania absolutorium,
4. nadzorowanie działalności Rad Kół,
5. opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Oddziału, Kół Terenowych i sprawozdań finansowych Oddziału w terminie do 30 czerwca następnego roku po okresie sprawozdawczym oraz występowanie w razie potrzeby z wnioskami o wydanie opinii przez Główną Komisję Rewizyjną. Wszystkie sprawy wpływające do Komisji Rewizyjnej Oddziału winny zostać rozpatrzone w terminie 30 dni.
Rozwiązanie Oddziału
§ 36
1. Rozwiązanie Oddziału może nastąpić:
1) na podstawie własnej uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Oddziału zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
2) na podstawie uchwały Rady Głównej, jeśli działania Oddziału rażąco naruszają postanowienia Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub stanowią działania na szkodę Stowarzyszenia,
3) w wyniku połączenia Oddziałów.
2. Od uchwały wskazanej w ust. 1 pkt 2) przysługuje Radzie Oddziału odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia złożone w ciągu 30 dni od jej doręczenia Oddziałowi. Odwołanie składa się za pośrednictwem Rady Głównej. Złożenie odwołania zawiesza wykonanie decyzji.
3. Rada Główna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 30 dni od otrzymania odwołania Rady Oddziału określonego w ust 1 pkt. 2 o ile w tym terminie nie zostało już zwołane uprzednio Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku dodatkowo jego porządek obrad zostaje uzupełniony o rozpatrzenie złożonego odwołania.

ROZDZIAŁ VII
Zasady Tworzenia Koła Terenowego
Przepisy ogólne
§ 37
1. Rada Oddziału na najbliższym posiedzeniu od dnia zgłoszenia powołuje Koło Terenowe na wniosek minimum 5-ciu członków.
2. Działalność Koła Terenowego musi być zgodna ze Statutem Stowarzyszenia.
3. Koło Terenowe nie posiada osobowości prawnej.
§38
1. Koło Terenowe opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.
2. Rada Koła Terenowego składa się z członków wybranych przez Zebranie Członków Koła w liczbie co najmniej 3 osób, w tym:
1) Przewodniczącego,
2) Wiceprzewodniczącego,
3) Sekretarza.
3. Koło Terenowe posiada inicjatywę opiniodawczą i uchwałodawczą w ramach Koła.
4. Wszystkie uchwały Koła Terenowego podejmowane są w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach z czego jeden przesyłany jest niezwłocznie do Rady Oddziału.
5. Rada Oddziału rozpatruje wszystkie uchwały Koła Terenowego na najbliższym posiedzeniu od daty ich otrzymania. 
6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uwag lub wątpliwości do uchwał, Rada Oddziału informuje o nich Przewodniczącego Koła Terenowego w ciągu 7-iu dni od dnia posiedzenia Rady Oddziału rozpatrującego uchwały. Brak informacji i powiadomienia w w/w terminie oznacza brak uwag Rady Oddziału do uchwał Koła 
Terenowego.
7. Sprawy sporne między Kołem Terenowym a Radą Oddziału rozstrzyga Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 39
Reprezentant Koła Terenowego powinien brać udział w posiedzeniach Rady Oddziału, a w szczególności w tych, które rozpatrują sprawy dotyczące danego Koła z głosem doradczym
Cele i zasady działania Koła Terenowego
§ 40
1. Celem działania Koła Terenowego jest propagowanie i przybliżanie zadań oraz programu Stowarzyszenia w bezpośrednim środowisku zamieszkiwania jego członków. 
2. Działalność Koła Terenowego prowadzona jest na podstawie przyjętych Rocznych Planów Pracy.
3. Plany Pracy Koła Terenowego podlegają uzgodnieniu z Radą Oddziału.
Członkowie Koła Terenowego
§ 41
1. Prawa i obowiązki członków Koła Terenowego są określone w rozdziale III niniejszego Statutu.
2. Rada Koła składa coroczne sprawozdanie z działalności Koła do Oddziału.
Rozwiązanie Koła Terenowego
§ 42
Postanowienia § 36 Statutu stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ VIII
Majątek Stowarzyszenia
§ 43
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, udziały w spółkach, papiery wartościowe, prawa oraz fundusze, to jest aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych.
§ 44
1. Na majątek Stowarzyszenia składa się majątek zgromadzony do dnia uzyskania przez Oddziały osobowości prawnej oraz nabyty na rzecz Stowarzyszenia po tej dacie.
2. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Majątek nieruchomy może być nabywany przez Radę Główną lub Oddziały.
4. Majątek nieruchomy, ruchomy, aktywa, udziały w spółkach, papiery wartościowe itp. zgromadzony i zakupiony ze środków własnych przez Oddział, stanowi majątek Oddziału i o jego zbyciu decyduje Rada Oddziału.
5. W przypadku rozwiązania Oddziału w prawa i obowiązki oraz przejęcie jego majątku wstępuje Stowarzyszenie zaś w przypadku rozwiązania Koła Terenowego–Oddział.
§ 45
1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) dotacje, subwencje, darowizny, środki publiczne i granty,
3) przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
4) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,
5) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowane,
6) datki publiczne, w tym zbiórki publiczne,
7) dochody z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
8) nawiązki przyznawane przez właściwy organ,
9) odsetki bankowe i dochody z kapitału,
10) środki przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Rada Główna, za wyjątkiem funduszu Oddziałów i Kół Terenowych, którymi dysponują ich Rady Oddziału.
§ 46
1. Środki pieniężne mogą być przechowywane:
1) na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
2) na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,
3) w gotówce w kasie Stowarzyszenia.
2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód przeznaczany jest na jego cele statutowe i na cele działalności pożytku publicznego.
§ 47
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą niezależnie jako dodatkową w stosunku do prowadzonej przez siebie działalności pożytku publicznego, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały 
dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych 
przepisach.
3. W odniesieniu do majątku Stowarzyszenia zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze 
Statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe.
§ 48
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.
2. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją członek Rady nie może otrzymywać wynagrodzenia.
3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków i członków Rady do realizacji projektów.
4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Rady oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w Uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany Uchwałą Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów).

ROZDZIAŁ IX
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
§ 49
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w I terminie, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmują dwa Walne Zgromadzenia lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołane w odstępie, co najmniej 3 miesięcy, za każdym razem kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, ponad połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w I. terminie, a w II. terminie bez względu na liczbę obecnych.
3. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przekazany majątek Stowarzyszenia.
4. Wraz z rozwiązaniem Stowarzyszenia rozwiązaniu ulegają wszystkie jednostki terenowe oraz organy doradcze Stowarzyszenia.
5. W przypadku podjęcia uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Delegatów wyznaczy komisję do przeprowadzenia likwidacji i określi cel, na który powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r z późniejszymi zmianami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pliki do pobrania
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies