KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Statut

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego zatwierdzonym głosowaniem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 15 stycznia 2022 r. Treść statutu znaleźć można poniżej lub pobrać dokument w wersji PDF z załącznika poniżej.

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
tekst jednolity z dnia 11.02.2023 r.

ROZDZIAŁ I
 Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

 § 1

 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO, zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób chorych na stwardnienie rozsiane, ich rodzin i przyjaciółz kraju oraz zza granicy.
 3. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem i logotypem PTSR.

§ 2

 1. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie przewidzianym Statutem oraz z poszanowaniem prawa miejscowego.
 4. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są:
  - Oddziały, które posiadają osobowość prawną,
  - Koła Terenowe, które nie posiadają osobowości prawnej.
 5. Stowarzyszenie i jego Oddziały mogą starać się uzyskać status organizacji pożytku publicznego.
 6. Stowarzyszenie i jego Oddziały mogą prowadzić między innymi:
  -działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego,
  - działalność gospodarczą.
 7. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie do realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych i celów statutowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Działalność odpłatna pożytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie i jego Oddziały nie może być tożsama z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ten sam podmiot.

§ 3

 1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony.
 2. Stowarzyszenie działa na mocy obowiązujących przepisów, w tym:
  - ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach,
  - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  - niniejszego Statutu.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, znaku towarowego i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4A

W przypadku składania jakichkolwiek pism lub oświadczeń, do zachowania przewidzianych w Statucie terminów wystarczające jest nadanie takiego pisma/oświadczenia przesyłką poleconą do właściwego adresata.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 5

Stowarzyszenie jest organizacją niosącą pomoc chorym na stwardnienie rozsiane i z innymi  niepełnosprawnościami, ich rodzinom i przyjaciołom, działającą na gruncie Konstytucji RP i Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, mającą na celu:

 1. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
 3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób w wieku emerytalnym,
 4. działalność charytatywną i dobroczynność,
 5. wsparcie kultury fizycznej osób starszych,
 6. działalność na rzecz członków Stowarzyszenia,
 7. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 8. ochronę i promocję zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.),
 9. działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 10. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 11. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 12. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 13. działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 14. działalność naukową, naukowo-techniczną, naukę, edukację, oświatę, wychowanie i szkolenie,
 15. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 16. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 17. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
 18. turystykę, krajoznawstwo, rekreację ruchową, sport masowy, kulturę fizyczną oraz wypoczynek,
 19. porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 20. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 21. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 22. ratownictwo i ochronę ludności,
 23. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i za granicą,
 24. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 25. promocję i organizację wolontariatu,
 26. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 27. rewitalizację,
 28. prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 29. działalność pedagogiczną, społeczną i rodzinną,
 30. promocję osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób z niepełnosprawnościami,
 31. prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej.

§ 6

 1. Cele swoje realizuje poprzez:
 • współdziałanie z administracją państwową i samorządową, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, a także z innymi organizacjami pozarządowymi pracującymi dla dobra i na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu ich problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-bytową,
 • finansowanie na ustalonych zasadach kosztów powszechnie uznanych oraz nowoczesnych przyjętych metod leczenia i rehabilitacji leczniczej, społecznej oraz zawodowej, a także współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej,
 • promowanie i wspieranie harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego, w tym sportu i rekreacji,
 • organizowanie i propagowanie aktywności i kultury fizycznej poprzez edukację prozdrowotną i psychoedukacyjną, szkoleniową w postaci treningów w tym: grup ćwiczących, zawodów i imprez sportowych, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych osób z niepełnosprawnościami oraz udział w imprezach sportowych różnych szczebli, aktywny wypoczynek,
 • organizowanie pomocy mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych i ubogich,
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej, wydawniczej, informacyjno- uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji ze społeczeństwem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji,
 • inicjowanie i uczestniczenie w pracach naukowo-badawczych oraz legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i wychowania oraz specyficznych potrzeb osób chorych, a także sposobu ich zaspokajania,
 • ujawnianie barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych, komunikacyjnych i innych, ograniczających kontakt osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem i utrudniających im rehabilitację oraz występowanie do kompetentnych władz z wnioskami o ich usunięcie,
 • opracowywanie adekwatnych rozwiązań problemu dostępu osób ze stwardnieniem rozsianym do różnego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z ich możliwościami fizycznymi, kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz zasad jego realizacji,
 • ułatwianie osobom chorym na stwardnienie rozsiane podejmowania zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także podejmowania działalności społeczno-użytecznej,
 • opiniowanie i inicjowanie produkcji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego lub usprawniającego życie codzienne i pracę osób z niepełnosprawnościami,
 • działania z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • organizowanie warsztatów twórczych,
 • informacyjne, socjalne i psychologiczne wspieranie rodzin osób chorych na stwardnienie rozsiane,
 • organizowanie wszelkiego rodzaju szkoleń, kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, wykładów, prelekcji, seminariów, spotkań, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych, projekcji filmowych i innych,
 • podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych,
 • pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym,
 • udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego,
 • zabieranie głosu w publicznych debatach,
 • współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami,
 • reprezentowanie interesów osób chorych na stwardnienie rozsiane, także w ramach uczestnictwa - za ich zgodą lub w ich imieniu - w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych toczących się przed organami władzy publicznej,
 • przeciwdziałanie wszelkim uzależnieniom, w tym: alkoholowym, narkomanii i innym,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu chorych i ich rodzin,
 • tworzenie i prowadzenie:
  1. ośrodków, poradni, placówek i innych podmiotów diagnozy, rehabilitacji, reedukacji oraz przedsiębiorstw leczniczych,
  2. placówek i ośrodków szkoleniowych,
  3. ośrodków i placówek opieki i pomocy społecznej,
 • tworzenie fundacji, działających na rzecz Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy działania dozwolone prawem.
3. Powyższe działania mogą być prowadzone zarówno w formie nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2.
Członków wspierających,
3.
Członków honorowych.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać:
  1) obywatel Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z pełni praw publicznych,
  2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  3) każdy obcokrajowiec, który honoruje postanowienia Statutu i złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
  4) małoletni w wieku poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych.

2. Warunkiem zaliczenia w poczet członków zwyczajnych jest złożenie pisemnej deklaracji o wstąpieniu w poczet członków Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu podejmuje Rada Oddziału w formie uchwały na najbliższym posiedzeniu.
3. Członek zwyczajny może być członkiem tylko jednego Oddziału

§ 9

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, usługową lub rzeczową na rzecz Stowarzyszenia. Członkowie wspierający biorą udział w działalności Stowarzyszenia osobiście lub przez upełnomocnionego przedstawiciela.
 2. Decyzję o przyjęciu członka wspierającego, na wniosek zainteresowanego, podejmuje Rada Oddziału lub Rada Główna w formie uchwały na najbliższym posiedzeniu.

§ 10

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla realizacji celów i zadań statutowych.
 2. Godność członka honorowego nadaje Rada Główna na wniosek Rady Oddziału, bądź też z własnej inicjatywy.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. realizowania czynnych i biernych praw wyborczych do Władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z postanowień § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu.
2.
uczestniczenia z głosem stanowiącym, bezpośrednio lub przez wybór delegatów w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia i Walnym Zgromadzeniu Oddziału, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z postanowień § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu.
3.
korzystania z wszelkich form działalności i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez jego Władze,
4. uzyskania pomocy w zaopatrzeniu w sprzęt, urządzenia i przedmioty o znaczeniu rehabilitacyjnym oraz do wszelkiej innej pomocy na zasadach określonych przez Władze Stowarzyszenia,
5. uzyskania wszechstronnego poparcia ze strony Stowarzyszenia w sprawach szkolenia, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej, zawodowej, sportu i rekreacji oraz polepszenia warunków bytowych na zasadach określonych przez Władze Stowarzyszenia,
6. zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem Władz Stowarzyszenia,
7. brania udziału w działalności Stowarzyszenia - w tym uczestniczenia w posiedzeniach Władz jako obserwator.

§ 12

 1. Członkom wspierającym i honorowym przysługują prawa określone w § 11 ust. 6 -7.
 2. Członkom wspierającym przyjętym przez Radę Główną przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia, jak też prawo uczestniczenia z głosem stanowiącym, bezpośrednio lub przez wybór delegatów w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający przy Radzie Głównej, chcący realizować prawo wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, zobowiązani są zgłosić taki zamiar w Radzie Oddziału właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania - a w braku takiego, do Rady Oddziału położonego najbliżej ich miejsca zamieszkania. W takim przypadku członkowie ci biorą udział w wyborach delegatów na zasadach obowiązujących członków danego Oddziału.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

1) brania czynnego udziału w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia i propagowania jego idei,
2) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składki członkowskiej, której brak opłacania skutkuje zawieszeniem praw określonych w § 11 ust. 1-2 - do czasu uregulowania składek w pełnej ich wysokości,
4) dbania własnymi działaniami i postawą o dobre imię oraz wizerunek Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający i honorowi są zobowiązani do:
1) przestrzegania postanowień Statutu, uchwał Władz Naczelnych Stowarzyszenia oraz Władz Oddziału i Koła do którego należą,
2) dbania własnymi działaniami i postawą o dobre imię oraz wizerunek Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi oraz wspierający są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 14

 1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego pisemnie organowi przyjmującemu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
2) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres ponad 12 miesięcy,                                  3) skreślenia z listy członków z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,                                                                  4) skreślenia z listy członków z powodu śmierci członka,
5) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
6) wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia lub rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2),3),4),5) skreślenia dokonuje organ, który przyjął członka.
3. Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia (ust. 1 pkt 6) dokonuje Rada Główna.
4. Przynależność do Oddziału Stowarzyszenia ustaje z powodu:
1) dobrowolnego wystąpienia członka z Oddziału zgłoszonego pisemnie Radzie Oddziału, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Oddziału,
2) wykluczenia z Oddziału Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia lub rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia.
5. Skreślenia z listy członków Oddziału (ust. 4 pkt 1) oraz wykluczenia członka z Oddziału (ust. 4 pkt 2) dokonuje Rada Oddziału.
6. Uchwały Rady Głównej lub Rady Oddziału w przedmiocie wykluczenia/skreślenia członka doręcza się pisemnie wraz z uzasadnieniem.
7. Członkowie skreśleni z listy członków Stowarzyszenia albo członków Oddziału Stowarzyszenia przez Radę Oddziału lub wykluczeni z Oddziału mają prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Oddziału w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały za pośrednictwem Rady Oddziału. Decyzja Walnego Zgromadzenia Oddziału podjęta w wyniku odwołania złożonego przez osobę skreśloną/wykluczoną jest ostateczna.
8. Członek wykluczony z danego Oddziału lub skreślony z listy członków Oddziału na skutek dobrowolnego wystąpienia pozostaje członkiem Stowarzyszenia i może być przyjęty do innego Oddziału Stowarzyszenia.
9. Członkowie skreśleni lub wykluczeni przez Radę Główną mają prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia za pośrednictwem Rady Głównej w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. Decyzja Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjęta w wyniku odwołania jest ostateczna. Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia nie może zostać ponownie członkiem Stowarzyszenia.
10. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia lub Walne Zgromadzenie Oddziału podejmuje uchwały w przedmiocie rozpatrzenia odwołania osoby skreślonej/wykluczonej na swoim najbliższym posiedzeniu, zwołanym nie później niż w ciągu 60 dni od daty wpływu odwołania.
11. Do zachowania terminu odwołań przewidzianych w niniejszym paragrafie wystarczające jest nadanie ich w przewidzianym terminie listem poleconym.
12. Do momentu rozpatrzenia odwołania, członek Stowarzyszenia jest zawieszony odpowiednio w prawach członka Stowarzyszenia lub członka Oddziału Stowarzyszenia - w zależności od zakresu skreślenia/wykluczenia. W przypadku skreślenia/wykluczenia ze Stowarzyszenia oznacza to zarazem zawieszenie w pełnieniu przez takiego członka funkcji we Władzach Stowarzyszenia, zaś w przypadku skreślenia/wykluczenia z Oddziału Stowarzyszenia - zawieszenie w pełnieniu funkcji we Władzach Oddziału.

ROZDZIAŁ IV
Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 15

 1. Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:
  1) Walne Zgromadzenie Delegatów, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia,
  2) Rada Główna,
  3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
 2. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
  1) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem Oddziału,
  2) Rada Oddziału,
  3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
 3. Władzami Koła Terenowego są:
  1) Zebranie Członków Koła,
  2) Rada Koła.

4. Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia i Władz Oddziałów trwa 4 lata.
5. Kadencja członków Władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru rozpoczyna się nie wcześniej niż z chwilą wygaśnięcia kadencji ich poprzedników na stanowiskach, na które zostali wybrani.
6. Kadencja członka Władz Stowarzyszenia może zakończyć się przed upływem czasu, na który został wybrany na skutek:
1)
rezygnacji złożonej na ręce przewodniczącego organu Władz, do którego należy rezygnujący, a w przypadku delegata do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia lub Walnego Zgromadzenia Oddziału - na ręce, odpowiednio, przewodniczącego Rady Głównej lub przewodniczącego Rady Oddziału. Rezygnacja taka jest skuteczna z chwilą złożenia.
2)
odwołania członka Władz z pełnienia funkcji we Władzach - w przypadkach, gdy Statut przewiduje taką możliwość,                                                                    3) skrócenia kadencji danego członka lub organu Władz, do którego członek ów należy - w przypadkach, gdy Statut przewiduje taką możliwość,                          4) dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
5)
skreślenia członka z listy członków Stowarzyszenia,
6)
wykluczenia członka ze Stowarzyszenia na podstawie ostatecznej uchwały właściwego organu Władz Stowarzyszenia.
7)
Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów przy powtórnym głosowaniu decyduje głos przewodniczącego.
8)
Wybory do Władz odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 16

 1. Władze Naczelne Stowarzyszenia (Rada Główna, Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia) oraz Władze Oddziałów (Rada Oddziału, Komisja Rewizyjna Oddziału, Rada Koła) mają prawo kooptacji nowych członków na miejsce członków ustępujących z tym, że liczba dokooptowanych członków danej Władzy nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.
 2. Kooptacja nastąpić może wyłącznie spośród osób wybranych do listy rezerwowej danego organu.
 3. Kooptacja powinna się odbyć w ciągu 60 dni od daty zakończenia kadencji członka, którego kadencja ulega skróceniu. W przypadku zawieszenia pełnienia przez członka funkcji w organie kooptacja na jego miejsce może się odbyć dopiero po zakończeniu ścieżki odwoławczej dotyczącej decyzji, która skutkowała zawieszeniem.
 4. W przypadku nie dokonania kooptacji lub braku takiej możliwości w wymaganym terminie odpowiednio Rada Główna lub Rada Oddziału zobowiązana jest do zwołania w terminie 60 dni odpowiednio: Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału w przedmiocie wyboru uzupełniającego na wakujące we Władzach Stowarzyszenia lub Oddziału miejsce.
 5. Do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału podlegające uzupełnieniu Władze uprawnione są do działania w zmniejszonym na skutek wakatu składzie osobowym.
 6. Wybór członka do Władz Stowarzyszenia w drodze kooptacji lub wyborów uzupełniających następuje wyłącznie na czas, do którego trwałaby pierwotnie kadencja członka władz w miejsce którego został on wybrany/kooptowany.

ROZDZIAŁ V
Władze Naczelne Stowarzyszenia 

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

§ 17

 1. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:

1. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Rady Głównej, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
3. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Radę Główną oraz Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia,                                                                          4. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Radzie Głównej na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
5. wybór Rady Głównej,
6. wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
7. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku,
9. podejmowanie uchwał w sprawach, które ze względu na szczególne znaczenie wymagają decyzji ogółu uprawnionych członków,
10. podejmowanie uchwały o odwołaniu członków Rady Głównej w przypadku nieprzestrzegania postanowień Statutu lub rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia,
11. rozpatrywanie odwołań w przypadkach przewidzianych w Statucie,
12. tworzenie fundacji, zasad jej funkcjonowania i finansowania.

3. W przypadku nie udzielenia absolutorium Radzie Głównej przez Walne Zgromadzenie Delegatów, kadencja Rady Głównej ulega skróceniu do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podczas którego wybierana jest nowa Rada Główna.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia musi zostać zwołane w ciągu 30 dni od daty przyjęcia Uchwały o nie udzieleniu absolutorium.

§ 18

 1. Delegaci na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia są wyłaniani przez członków Oddziału w drodze bezpośredniego głosowania, które odbywa się w ramach Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Oddziału. Liczbę delegatów danego Oddziału określa się proporcjonalnie do liczebności członków Oddziału, którzy uprawnieni są do wyboru delegatów i nie doznają ograniczeń wynikających z § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu. Potwierdzenie liczby osób uprawnionych do wyboru delegatów dokonuje się poprzez weryfikację kwot składek członkowskich odprowadzonych przez dany Oddział do Stowarzyszenia. Liczebność delegatów określa się wg następujących wytycznych:
  - Oddziały posiadające do 50 członków – 2 delegatów;
  - za każde następne rozpoczęte 50 członków – (+) 1 delegat.
 1. Kadencja delegatów trwa od chwili ich wyboru do chwili rezygnacji lub odwołania przez Walne Zgromadzenie Oddziału.
 2. Delegaci nie mogący brać czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia mogą być reprezentowani przez Zastępców wybranych na tym samym Zgromadzeniu Oddziału.
 3. Walne Zgromadzenie Wyborcze Stowarzyszenia zwołuje Rada Główna, co najmniej raz na 4 lata.
 4. Rada Główna zawiadamia Oddziały o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej 30 dni przed ich rozpoczęciem.
 5. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może podejmować uchwały przy obecności - w I terminie, ponad połowy osób uprawnionych do głosowania, a w II terminie - bez względu na liczbę obecnych, o czym Rada Główna informuje w zawiadomieniu.
 6. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwołuje Rada Główna:
  1) z własnej inicjatywy,
  2) z inicjatywy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  3) z inicjatywy 1/5 liczby Oddziałów lub 1/5 członków Stowarzyszenia, w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 20

W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia mogą brać udział:
1. z głosem decydującym - członkowie zwyczajni i wspierający przy Radzie Głównej, a w przypadku Walnego Zgromadzenia Delegatów wybrani delegaci,
2.
z głosem doradczym - członkowie władz (jeśli nie są delegatami) oraz goście zaproszeni przez Radę Główną,
3.
jako obserwatorzy inni członkowie Stowarzyszenia.

Rada  Główna

§ 21

 1. Rada Główna składa się z 9-15 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 2. Liczebność Rady Głównej oraz listy rezerwowej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 3. Wskazane jest, aby ponad połowę członków Rady Głównej stanowiły osoby chore na stwardnienie rozsiane.
 4. Członkowie Rady Głównej muszą być członkami Stowarzyszenia mającymi minimum 3-letni staż członkowski w Stowarzyszeniu.
 5. Członkiem Rady Głównej może być wybrana tylko 1 osoba z Oddziału.
 6. Członkiem Rady Głównej może być wybrana tylko 1 osoba spośród członków wspierających przy Radzie Głównej.
 7. Członkowie Rady Głównej:
  - nie mogą być członkami organu kontroli,
  - nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  - nie mogą pozostawać między sobą w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa oraz podległości służbowej,
  - nie mogą być etatowymi pracownikami biura Rady Głównej z zastrzeżeniem § 52 ustęp 4.
 8. Wraz z wyborem członków Rady Głównej Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru osób tworzących listę rezerwową na potrzeby ewentualnej kooptacji do Rady Głównej.
 9. W ciągu 14 dni od daty wyboru Rady Głównej na posiedzeniu konstytucyjnym wybiera spośród siebie Prezydium w składzie: Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika.
 10. Rada Główna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
 11. Obsługę administracyjną Rady Głównej zapewnia Biuro Rady Głównej.
 12. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji przez członka Rady Głównej, Rada Główna wybiera, stosownie do §16, kolejnego członka z listy rezerwowej z największą liczbą głosów uzyskanych w czasie głosowania na Walnym Zgromadzeniu Wyborczym. W przypadku równej liczby głosów, Rada Główna zarządza głosowanie tajne celem wyłonienia członka.
 13. Oświadczenia w sprawach majątkowych Rady Głównej składają 2 osoby, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący
 14. Dla ważności dokumentów wymagane są dwa podpisy członków Rady Głównej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 15. Rada Główna może powołać uchwałą pełnomocnika do prowadzenia spraw Stowarzyszenia lub jego reprezentacji, w określonym w tej uchwale zakresie. Zakres ten nie może obejmować ogółu spraw Stowarzyszenia.
 16. W zakresie określonym uchwałą Rady Głównej jej uchwały mogą być podejmowane także - za wyjątkiem głosowań wymagających zachowania ich tajności - za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym wideokonferencji, poczty elektronicznej i innych metod głosowania na odległość. Dla ważności takiej uchwały wymagane jest oddanie głosów, w oznaczonym przez Radę Główną terminie podanym w treści wiadomości, przez co najmniej połowę liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 22

Do kompetencji i zadań Rady Głównej należy:

 1. kierowanie działalnością oraz zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia, pomoc i wspieranie Oddziałów,
 2. uchwalanie planu działalności i preliminarzy budżetowych,
 3. przedkładanie sprawozdań ze swej działalności podczas obrad Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie jego uchwał,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania darowizn i zapisów oraz nabywania, obciążania i zbywania majątku ruchomego Stowarzyszenia,
 5. powoływanie stałych lub doraźnych zespołów pracy programowej lub organizacyjnej,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 7. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 9. ustalanie wysokości składek odprowadzanych przez Oddziały na rzecz Rady Głównej. Składka ta nie może być wyższa niż 10% składek członkowskich Oddziału,
 10. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych lub międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji oraz delegowanie przedstawicieli na zjazdy międzynarodowe,
 11. powoływanie Oddziałów i ich rozwiązywanie w przypadkach przewidzianych w Statucie,
 12. wprowadzanie w przypadkach przewidzianych w Statucie Zarządu Komisarycznego w Oddziale,
 13. przejęcie wszystkich praw i obowiązków Oddziału z chwilą wykreślenia go z KRS,
 14. nadzorowanie i monitorowanie działalności merytorycznej i finansowej Oddziałów przy udziale Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 15. analiza sprawozdań finansowych Oddziałów, opinii Komisji Rewizyjnych Oddziałów sprawozdania finansowego oraz uchwał o przyjęciu lub nie sprawozdań finansowych pod względem prawnym i finansowym,
 16. powoływanie i rozwiązywanie komitetów i komisji, uchwalanie dla nich regulaminów działania oraz nadzorowanie ich działalności,
 17. uchwalanie wzorcowego regulaminu działania Oddziałów, Kół Terenowych oraz innych niezbędnych regulaminów,
 18. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 19. nadawanie odznaczeń i tytułów Stowarzyszenia,
 20. obowiązek - raz w roku - przekazania informacji na temat współpracy Rady Głównej z Doradczą Komisją Medyczną Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia

§ 23

 1. Prezydium Rady Głównej kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Główną.
 2. Do zakresu działania Prezydium należy:
  1) opracowywanie rocznego planu pracy, budżetu,
  2) gospodarowanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w granicach określonych przez Radę Główną,
  3) współkierowanie działalnością Stowarzyszenia i składanie sprawozdań ze swych prac na posiedzeniu Rady Głównej.
 3. W zakresie określonym uchwałą Prezydium Rady Głównej, uchwały Prezydium mogą być podejmowane także za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym poczty elektronicznej. Dla ważności takiej uchwały wymagane jest oddanie głosów, w oznaczonym przez Prezydium Rady Głównej terminie, przez co najmniej połowę liczby osób uprawnionych do głosowania.
 4. Decyzje podejmowane przez Prezydium podlegają zatwierdzeniu przez Radę Główną na najbliższym posiedzeniu.

§ 24

Do kompetencji ustępującego Rady Głównej należy rekomendowanie kandydatów do Rady Głównej oraz do komitetów i komisji.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest kolegialnym niezależnym organem kontroli wewnętrznej całego Stowarzyszenia, w tym jednostek terenowych Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 5-7 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Jednocześnie, wraz z wyborem członków, dokonywany jest przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia wybór osób do listy rezerwowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 3. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia jest obowiązany i uprawniony do przeprowadzania czynności kontrolnych oraz sporządzania wystąpień pokontrolnych.
 4. Liczebność Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz listy rezerwowej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia muszą być członkami Stowarzyszenia mającymi minimum 3-letni staż członkowski w Stowarzyszeniu.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:
  - nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi oraz między sobą w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  - nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  - nie mogą być pracownikami biura Stowarzyszenia ani biura Oddziału oraz nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim oraz we wspólnym pożyciu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 8. W ciągu 14 dni od daty wyboru Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, na posiedzeniu konstytucyjnym, wybiera spośród siebie: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 9. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia odbywa posiedzenia, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 10. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Głównej
 11. Wszystkie sprawy wpływające do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia winny zostać rozpatrzone w terminie nieprzekraczającym 60 dni.

§ 26

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
  1) Przeprowadzenie - co najmniej raz w roku - kontroli całokształtu działalności Rady Głównej ze szczególnym uwzględnieniem:
  - gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności i legalności,
  - kontroli działalności organów Stowarzyszenia pod względem zgodności z regulaminem i programem działania
  2) występowanie do Rady Głównej z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
  3) składanie na posiedzeniu Rady Głównej wniosków i opinii dotyczących projektów, planów i budżetu,
  4) występowanie z wnioskiem na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w sprawie udzielania absolutorium całej Radzie Głównej lub indywidualnie poszczególnym członkom Rady Głównej,
  5) opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Głównej,
  6) opiniowanie sprawozdań finansowych oraz występowanie w razie potrzeby z wiążącymi wnioskami o wydanie opinii przez biegłego rewidenta,
  7) wybór zewnętrznego audytora na podstawie złożonych ofert w celu dokonania oceny rocznego sprawozdania finansowego Rady Głównej,
  8) nadzorowanie działalności i współpraca z Komisjami Rewizyjnymi Oddziałów,
  9) nadzorowanie działalności Rad Oddziałów,
  10) kontrola całokształtu działalności Oddziałów, przy czym powiadomienie o kontroli Oddziału powinno być wysłane do Oddziału co najmniej 14 dni przed kontrolą,
  11) występowanie do Rady Głównej o powołanie Zarządu Komisarycznego w Oddziale, w szczególności w przypadku 2-krotnej odmowy udostępnienia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przez Oddział żądanych dokumentów,
  12) uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnych Oddziałów.                               13) W zakresie określonym uchwałą Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, uchwały mogą być podejmowane także - za wyjątkiem głosowań wymagających zachowania ich tajności - za pomocą porozumiewania się na odległość, w tym wideokonferencji, poczty elektronicznej i innych metod głosowania na odległość.  Dla ważności takiej uchwały wymagane jest oddanie głosów, w oznaczonym przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia, terminie podanym w treści wiadomości, przez co najmniej połowę liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją Rady Głównej, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 17 pkt 3, kiedy jej kadencja trwa do końca kadencji nowo wybranej Rady Głównej.
 3. W przypadku rezygnacji całej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub jej odwołania Walne Zgromadzenie wybiera nową Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia, której kadencja trwa do końca kadencji aktualnej Rady Głównej.

ROZDZIAŁ VI
Doradcza Komisja Medyczna

§ 27

Doradcza Komisja Medyczna współpracuje z Radą Główną PTSR wspomagając Stowarzyszenie w zakresie zagadnień medycznych dotyczących pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

§ 28

 1. Do Doradczej Komisji Medycznej zaprasza jej członków Rada Główna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Przyjęcie przez osobę zaproszenia jest równoznaczne z powołaniem jej do składu Doradczej Komisji Medycznej.
 2. Komisja składa się z co najmniej 5 osób.
 3. Pracami Komisji kieruje jej prezydium wybrane spośród jej członków na okres 4 lat, w składzie: Przewodniczący, dwóch Zastępców i Sekretarz.
 4. Do zadań Komisji należy między innymi sporządzanie pisemnych opinii i zajmowanie stanowisk na prośbę Stowarzyszenia.
 5. W razie potrzeby dopuszcza się głosowanie lub wyrażanie opinii w formie e-mailowej. 

§ 29

Zasady pracy Doradczej Komisji Medycznej reguluje Regulamin opracowany przez Doradczą Komisję Medyczną przy udziale Rady Głównej Stowarzyszenia i przedstawiony w formie informacji na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
Oddziały Stowarzyszenia

 Powoływanie Oddziałów

§ 30

 1. Rada Główna powołuje Oddziały Stowarzyszenia.
 2. Warunkiem powołania nowego Oddziału jest wniosek złożony do Rady Głównej, przez co najmniej 7 członków założycieli.
 3. Rada Główna podejmuje uchwałę w przedmiocie zwołania pierwszego organizacyjnego Walnego Zgromadzenia Oddziału.
 4. Rada Główna zwołuje pierwsze organizacyjne Walne Zgromadzenia Oddziału powiadamiając o nim członków założycieli Oddziału.
 5. Pierwsze organizacyjne Walne Zgromadzenie Oddziału obligatoryjnie podejmuje uchwały o wyborze Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, które to uchwały wybrana Rada Oddziału przesyła niezwłocznie Radzie Głównej wraz z protokołem i listą obecności pierwszego organizacyjnego Walnego Zgromadzenia Oddziału.
 6. Po otrzymaniu pełnego kompletu dokumentów określonych w § 30 pkt 5 Rada Główna podejmuje uchwałę o powołaniu Oddziału i zgłasza Oddział oraz władze Oddziału wybrane na pierwszym organizacyjnym Walnym Zgromadzeniu Oddziału do właściwego rejestru sądowego.
 7. Oddziały nabywają osobowość prawną oraz rozpoczynają swoją działalność z chwilą ich rejestracji we właściwym rejestrze sądowym.
 8. Oddziały i ich władze są podległe statutowo Radzie Głównej, co oznacza, iż są one zobowiązane w szczególności do:
  1) przestrzegania statutu Stowarzyszenia oraz niezwłocznej rejestracji wszystkich jego zmian w rejestrze sądowym,                                                                    2)  przestrzegania i realizacji uchwał Władz Naczelnych Stowarzyszenia, w szczególności zaleceń pokontrolnych wydawanych przez Władze Naczelne Stowarzyszenia.
 9. Rada Główna monitoruje działalność statutową, sprawozdawczą i finansową Oddziałów.

§ 31

 1. Władzami Oddziału są:
  1) Walne Zgromadzenie Oddziału,
  2) Rada Oddziału,
  3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Kadencja wszystkich Władz Oddziału trwa 4 lata, z możliwością ponownego wyboru władz na kolejne kadencje.
 3. Uchwały Władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz. W razie równej liczby głosów przy powtórnym głosowaniu decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Wskazane jest, aby co najmniej 1/2 członków Władz Oddziału stanowiły osoby chore na stwardnienie rozsiane.

Walne Zgromadzenie Oddziału

§ 32

 1. Najwyższą Władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału. W  Oddziałach liczących ponad 200 członków Walne Zgromadzenie Oddziału może być zastąpione przez Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału. Decyzję o takim zastąpieniu podejmuje Walne Zgromadzenie Wyborcze Oddziału, pod warunkiem ustalenia sposobu wyboru delegatów i ich liczby.
 2. Delegaci na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia wybierani są w czasie Walnego Zgromadzenia Oddziału.

§ 33

 1. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału mogą brać udział:
  1) z głosem decydującym - członkowie zwyczajni,
  2) z głosem doradczym - członkowie władz,
  3) członkowie Rady Głównej i delegowani przez Radę Główną pracownicy lub członkowie Stowarzyszenia - z głosem doradczym, a także, członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Przewodniczący Kół Oddziałów oraz goście zaproszeni przez Radę Oddziału,
  4) członkowie Stowarzyszenia jako obserwatorzy.
 2. Walne Zgromadzenie Wyborcze zwołuje Rada Oddziału, co najmniej raz na 4 lata oraz Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze co rok, najpóźniej do 30 czerwca następnego roku za rok poprzedni.
 3. Rada Oddziału zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej 30 dni przed ich rozpoczęciem. Zawiadomienie może być dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej za potwierdzeniem przez adresata jego odbioru.
 4. Walne Zgromadzenie Oddziału może podejmować uchwały w I terminie przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania, a w II terminie - bez względu na liczbę obecnych, o czym Rada Oddziału informuje w zawiadomieniu.
 5. Członek nie mogący brać czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu Oddziału może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować tylko 1 osobę.
 6. Walne Zgromadzenie Oddziału może być zwyczajne (wyborcze lub sprawozdawcze) lub nadzwyczajne.

§ 34

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Rada Oddziału: 
  1) z własnej inicjatywy,
  2) z inicjatywy Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3) z inicjatywy 1/5 liczby członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku,
  4) na wniosek Rady Głównej w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
 3. W razie nie zwołania Walnego Zgromadzenia Oddziału, na wniosek Rady Głównej, może zwołać je Rada Główna zawiadamiając członków Oddziału. W takim przypadku Oddział jest zobowiązany do podania listy i adresów członków Oddziału. Nie podanie listy adresów jest podstawą do powołania w Oddziale Zarządu Komisarycznego zgodnie z § 40 Statutu.

§ 35

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

 1. ustalanie i zatwierdzanie głównych kierunków działania Oddziału,
 2. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Rady Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Radę Oddziału oraz Komisję Rewizyjną,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Radzie Oddziału za okres kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej; w przypadku nie udzielenia absolutorium Radzie Oddziału przez Walne Zgromadzenie Oddziału, kadencja Rady Oddziału ulega skróceniu do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału, podczas którego wybierana jest nowy Rada Oddziału,
 5. wybór Rady Oddziału,
 6. wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału i o przeznaczeniu jego majątku na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach, które ze względu na szczególne znaczenie wymagają decyzji ogółu uprawnionych członków Oddziału,
 9. podejmowanie uchwały o odwołaniu członków Rady Oddziału w przypadku nieprzestrzegania postanowień Statutu lub rażącego działania na szkodę Oddziału,
 10. rozpatrywanie odwołań w przypadkach przewidzianych w Statucie,
 11. tworzenie fundacji Oddziału, zasad jej funkcjonowania i finansowania.

Rada Oddziału

§ 36

 1. Rada Oddziału jest najwyższą władzą Stowarzyszenia na terenie działania Oddziału
  w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Oddziału.
 2. Rada Oddziału składa się z członków Oddziału wybranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału w liczbie 5-9 osób. Jednocześnie z wyborem członków dokonywany jest wybór listy rezerwowej Rady Oddziału. Liczebność Rady i jej listy rezerwowej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Oddziału.
 3. Wskazane jest by co najmniej połowę członków Rady Oddziału stanowiły osoby chore na stwardnienie rozsiane.
 4. Członkowie Zarządu Oddziału:
  1) nie mogą być członkami organu kontroli,
  2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  4) nie mogą pozostawać między sobą w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, podległości służbowej,
  5) nie mogą być pracownikami biura z zastrzeżeniem § 52 ustęp
 5. W ciągu 14 dni od daty wyboru Rada Oddziału na posiedzeniu konstytucyjnym wybiera spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
 6. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji przez członków Rady Oddziału, Rada Oddziału zatwierdza to odpowiednią uchwałą oraz wybiera stosownie do § 16 Statutu, kolejnego członka z listy rezerwowej z największą liczbą głosów uzyskanych w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Wyborczym Oddziału. W przypadku równej liczby głosów Rada Oddziału zarządza głosowanie tajne celem wyłonienia członka.
 7. Do składania oświadczeń w imieniu Oddziału uprawnionych jest dwóch członków Rady Oddziału łącznie, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 8. W ciągu 60 dni od dnia wyborów Rada Oddziału przyjmuje Regulamin Pracy Rady Oddziału.

§ 37

 1. Do kompetencji Rady Oddziału należy:
  1) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
  2) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Rady Oddziału i obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  3) powoływanie i rozwiązywanie Kół podległych Radzie Oddziału, nadzorowanie i koordynowanie ich działalności,
  4) zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału w granicach planów finansowych,
  5) opracowywanie projektów planu działalności, planów finansowych,
  6) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Radzie Oddziału oraz rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych,
  7) opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych regulaminów Oddziału,
  8) zawieszanie Rady Koła Terenowego lub poszczególnych ich członków, w razie wyraźnego braku aktywności w wykonywaniu zadań albo gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub ze Statutem Stowarzyszenia,
  9) w razie zawieszenia Rady Koła Terenowego, powoływanie Rady Tymczasowej, która pełni swe funkcje do czasu wyboru nowej Rady Koła Terenowego przez Zebranie Członków Koła,
  10) uchylanie uchwał Rady Koła sprzecznych z prawem, postanowieniami Statutu lub uchwałami Oddziału,
  11) podejmowanie uchwał o przyjęciu lub skreśleniu z listy członków zwyczajnych i wspierających,
  12) podejmowanie działań zmierzających do uzyskania i zabezpieczenia środków finansowych lub materialnych umożliwiających prowadzenie działalności Oddziału,
  13) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Wyborczego Oddziału, co najmniej raz na 4 lata,
  14) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Oddziału co rok w terminie do 30 czerwca następnego roku po okresie sprawozdawczym,
  15) przekazywanie do Rady Głównej sprawozdania finansowego i merytorycznego, opinii Komisji Rewizyjnej Oddziału i uchwały zatwierdzającej lub nie sprawozdanie finansowe oraz z działalności statutowej,
  16) przekazywanie do Rady Głównej informacji finansowych o stanie przychodów i rozchodów Oddziałów za I półrocze.
  17) rekomendowanie do nadania członkostwa honorowego PTSR oraz odznaczeń.
 2. Posiedzenia Rady Oddziału odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Oddziału z głosem doradczym.
 4. Rada Oddziału ma obowiązek:
  A) przekazywać Radzie Głównej informacje określone § 37 ustęp 1 pkt 15 i 16.
  B) przekazywać składkę na rzecz Rady Głównej w wysokości i terminie ustalonym przez Radę Główną.
 5. W zakresie określonym uchwałą Rady Oddziału jej uchwały mogą być podejmowane także - za wyjątkiem głosowań wymagających zachowania ich tajności - za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym wideokonferencji, poczty elektronicznej i innych metod głosowania na odległość. Dla ważności takiej uchwały wymagane jest oddanie głosów, w oznaczonym przez Radę Oddziału terminie podanym w treści wiadomości, przez co najmniej połowę liczby osób uprawnionych do głosowania.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 38

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest kolegialnym niezależnym organem kontroli wewnętrznej Oddziału.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału.
  Wraz z wyborem członków dokonywany jest wybór osób do listy rezerwowej Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 3. Liczebność Komisji Rewizyjnej Oddziału i listy rezerwowej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Oddziału.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału muszą być członkami Oddziału.
 5. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą wchodzić osoby, które:
  1) nie są członkami Rady Oddziału, nie pozostają z nimi oraz między sobą w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karnoskarbowe,
  3) nie są pracownikami biura.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą otrzymywać, z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej Oddziału, zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 7. W ciągu 14 dni od daty wyboru Komisja Rewizyjna Oddziału, na posiedzeniu konstytucyjnym, wybiera spośród siebie: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 8. Komisja Rewizyjna Oddziału odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 9. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności Komisji Rewizyjnej Oddziału w jej skład wchodzą członkowie wybrani przez Komisję Oddziału zgodnie z § 16 Statutu.
 10. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Oddziału.
 11. Wszystkie sprawy wpływające do Komisji Rewizyjnej Oddziału winny zostać rozpatrzone w terminie nieprzekraczającym 30 dni.
 12. Kadencja Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją Rady Oddziału, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 35 pkt 4, kiedy jej kadencja trwa do końca kadencji nowo wybranej Rady Oddziału.

§ 39

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności i legalności działalności,
 2. występowanie do Rady Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
 3. występowanie na Walnym Zgromadzeniu Oddziału z wnioskiem w sprawie udzielania absolutorium,
 4. nadzorowanie działalności Rad Kół,
 5. opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Oddziału, Kół Terenowych i sprawozdań finansowych Oddziału w terminie do 30 czerwca następnego roku po okresie sprawozdawczym oraz występowanie w razie potrzeby z wnioskami o wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.
 6. Wybór zewnętrznego audytora na podstawie złożonych ofert w celu dokonania oceny rocznego sprawozdania finansowego Oddziału.

Zarząd Komisaryczny i rozwiązanie Oddziału

§ 40

 1. W przypadku, gdy działalność Oddziału wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub Statutu stowarzyszenia, Rada Główna może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego w Oddziale.
 2. Zarząd Komisaryczny powołuje się na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości związanych z rażącym lub uporczywym naruszaniem przepisów prawa lub statutu stowarzyszenia, nie dłuższy jednak niż 1 rok.
 3. Uchwała o powołaniu Zarządu Komisarycznego wskazuje osoby sprawujące zarząd, wyznaczone przez Radę Główną, sposób reprezentacji Oddziału przez zarząd komisaryczny.
 4. Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu zarządu komisarycznego Rada Oddziału ulega rozwiązaniu.
 5. Po ustaniu przyczyny powołania zarządu komisarycznego albo upływu okresu, na jaki został on ustanowiony, Rada Główna składa wniosek o jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału celem wyboru nowej Rady Oddziału.
 6. Rozwiązanie Oddziału może nastąpić:
  1) na podstawie własnej uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Oddziału zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
  2) na podstawie uchwały Rady Głównej, jeśli działania Oddziału rażąco naruszają postanowienia Statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia lub stanowią działania na szkodę Stowarzyszenia,
 7. Od uchwały wskazanej w ust. 1 pkt 2) przysługuje Radzie Oddziału odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia złożone w ciągu 30 dni od jej doręczenia Oddziałowi. Odwołanie składa się za pośrednictwem Rady Głównej. Złożenie odwołania zawiesza wykonanie decyzji.
 8. Rada Główna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 30 dni od otrzymania odwołania Rady Oddziału określonego w ust 1 pkt. 2, o ile w tym terminie nie zostało już zwołane uprzednio Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku dodatkowo jego porządek obrad zostaje uzupełniony o rozpatrzenie złożonego odwołania.
 9. Uchwała, w wyniku której dojść ma do rozwiązania Oddziału, określa osoby będące likwidatorami Oddziału oraz sposób reprezentowania przez nie likwidowanego Oddziału. W przypadku, gdy uchwała taka nie zawiera wszelkich niezbędnych postanowień, Rada Główna określa odrębną uchwałą osoby będące likwidatorami Oddziału oraz sposób reprezentowania przez nie likwidowanego Oddziału.
 10. Po zakończeniu likwidacji Oddziału, Rada Główna przedstawia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia sprawozdania z likwidacji Oddziału oraz czynności podjętych w ramach przejęcia praw i obowiązków likwidowanego Oddziału. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmuje decyzję o rozdysponowaniu przejętych aktywów Oddziału i  sposobie pokrycia przejętych długów Oddziału.

ROZDZIAŁ VII
Zasady Tworzenia Koła Terenowego

Przepisy ogólne

& 41

 1. Rada Oddziału na najbliższym posiedzeniu od dnia zgłoszenia powołuje Koło Terenowe na wniosek minimum 5-ciu członków.
 2. Działalność Koła Terenowego musi być zgodna ze Statutem Stowarzyszenia.
 3. Koło Terenowe nie posiada osobowości prawnej.

& 42

 1. Koło Terenowe opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.
 2. Rada Koła Terenowego składa się z członków wybranych przez Zebranie Członków Koła w liczbie co najmniej 3 osób, w tym:
  1) Przewodniczącego,
  2) Wiceprzewodniczącego,
 3. Koło Terenowe posiada inicjatywę opiniodawczą i uchwałodawczą w ramach Koła.
 4. Wszystkie uchwały Koła Terenowego podejmowane są w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach z czego jeden przesyłany jest niezwłocznie do Rady Oddziału.
 5. Rada Oddziału rozpatruje wszystkie uchwały Koła Terenowego na najbliższym posiedzeniu od daty ich otrzymania.
 6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uwag lub wątpliwości do uchwał, Rada Oddziału informuje o nich Przewodniczącego Koła Terenowego w ciągu 7-iu dni od dnia posiedzenia Rady Oddziału rozpatrującego uchwały. Brak informacji i powiadomienia w/w terminie oznacza brak uwag Rada Oddziału do uchwał Koła Terenowego.
 7. Sprawy sporne między Kołem Terenowym a Radą Oddziału rozstrzyga Rada Główna.
 8. Od decyzji Rady Głównej, Zarząd Koła lub Oddziału może odwołać się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

& 43

Reprezentant Koła Terenowego powinien brać udział w posiedzeniach Rady Oddziału, a w szczególności w tych, które rozpatrują sprawy dotyczące danego Koła z głosem doradczym.

Cele i zasady działania Koła Terenowego

& 44

 1. Celem działania Koła Terenowego jest propagowanie i przybliżanie zadań oraz programu Stowarzyszenia w bezpośrednim środowisku zamieszkiwania jego członków.
 2. Działalność Koła Terenowego prowadzona jest na podstawie przyjętych Rocznych Planów Pracy.
 3. Plany Pracy Koła Terenowego podlegają uzgodnieniu z Radą Oddziału.
 4. Rada Koła składa coroczne sprawozdanie z działalności Koła do Oddziału.

Członkowie Koła Terenowego

& 45

Prawa i obowiązki członków Koła Terenowego są określone w rozdziale III niniejszego Statutu.

Rozwiązanie Koła Terenowego

& 46

 1. Rozwiązanie Koła następuje:

1) Na podstawie własnej uchwały podjętej przez zebranie członków Koła.
2) Na podstawie uchwały Rada  Oddziału jeśli działania Koła rażąco naruszają postanowienia Statutu, regulaminów i uchwał władz Oddziałów lub stanowią działania na szkodę Stowarzyszenia.
1. Od uchwały wskazanej w pkt. 1, ust. 2 Koło w ciągu 30 dni ma prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Oddziału.
2.Walne Zgromadzenie Oddziału musi rozpatrzeć odwołanie Koła w ciągu 90 dni od jego otrzymania.

ROZDZIAŁ VIII
Majątek Stowarzyszenia

& 47

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, udziały w spółkach, papiery wartościowe, prawa oraz fundusze, to jest aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych.

& 48

 1. Na majątek Stowarzyszenia składa się majątek zgromadzony do dnia uzyskania przez Oddziały osobowości prawnej oraz nabyty na rzecz Stowarzyszenia po tej dacie.
 2. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
 3. Majątek nieruchomy może być nabywany przez Rada Główną lub Rady Oddziałów.
 4. Majątek nieruchomy zakupiony ze środków Stowarzyszenia przez Radę Główną, stanowi majątek Stowarzyszenia i o jego zbyciu decyduje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 5. Majątek ruchomy, aktywa, udziały w spółkach, papiery wartościowe itp. zgromadzony i zakupiony ze środków Stowarzyszenia, stanowi majątek Stowarzyszenia i o jego zbyciu decyduje Rada Główna lub Walne Zgromadzenie.
 6. Majątek nieruchomy zgromadzony i zakupiony ze środków własnych przez Oddział, stanowi majątek Oddziału i o jego zbyciu decyduje Walne Zgromadzenie Oddziału.
 7. Majątek ruchomy, aktywa, udziały w spółkach, papiery wartościowe itp. zgromadzony i zakupiony ze środków własnych przez Oddział, stanowi majątek Oddziału i o jego zbyciu decyduje Rada Oddziału lub Walne Zgromadzenie Oddziału.
 8. W przypadku rozwiązania Oddziału w prawa i obowiązki oraz przejęcie jego majątku wstępuje Stowarzyszenie, reprezentowane przez uprawnione organy, zaś w przypadku rozwiązania Koła Terenowego – Oddział.

& 49

 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1) składki członkowskie,
  2) dotacje, subwencje, darowizny, środki publiczne i granty,
  3) przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
  4) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,
  5) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowane,
  6) datki publiczne, w tym zbiórki publiczne,
  7) dochody z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
  8) nawiązki przyznawane przez właściwy organ,
  9) odsetki bankowe i dochody z kapitału,                                                                                                                                                                                                                        10) środki przekazane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Rada Główna, za wyjątkiem funduszu Oddziałów i Kół Terenowych, którymi dysponują ich Rady Oddziału.

§ 50

 1. Środki pieniężne mogą być przechowywane:
  1) na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
  2) na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,
  3) w gotówce w kasie Stowarzyszenia.
 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód przeznaczany jest na jego cele statutowe i na cele działalności pożytku publicznego.

§ 51

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą niezależnie jako dodatkową w stosunku do prowadzonej przez siebie działalności pożytku publicznego, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczony jest na jej działalność.
 2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. W odniesieniu do majątku Stowarzyszenia zabronione jest:
  1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze Statutowego celu Stowarzyszenia,
  4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 52

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.
2. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją członek Rady nie może otrzymywać wynagrodzenia.
3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków i członków Rady Głównej i Rady Oddziału do realizacji projektów.
4. Członkowie Stowarzyszenia oraz członkowie Rady Głównej i Rady Oddziału mogą być zatrudnieni wyłącznie do realizacji projektów.
5.
W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Rady oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w Uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

ROZDZIAŁ IX

 Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§  53

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania - w I terminie, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmują dwa Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia zwołane w odstępie co najmniej 3 miesięcy, za każdym razem kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności ponad połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w I terminie, a w II terminie - bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przekazany majątek Stowarzyszenia, a także osoby likwidatorów oraz sposób reprezentacji Stowarzyszenia przez likwidatorów.
 4. Wraz z rozwiązaniem Stowarzyszenia rozwiązaniu ulegają wszystkie jednostki terenowe oraz organy doradcze Stowarzyszenia.
 5. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia składana jest przez likwidatorów Stowarzyszenia do właściwych dla poszczególnych Oddziałów Stowarzyszenia sądów rejestrowych, celem rozpoczęcia likwidacji Oddziałów. Likwidatorzy stowarzyszenia są zarazem likwidatorami poszczególnych Oddziałów.
 6. Likwidacja stowarzyszenia nie może ulec zakończeniu do czasu uprzedniego ukończenia likwidacji wszystkich Oddziałów stowarzyszenia.
 7. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies