KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Regulamin darowizn dokonywanych on-line

Regulamin przekazywania darowizn na stronie www.ptsr.org.pl

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa, KRS: 000 008 33 56, REGON: 006237795, NIP: 526-16-73-344, zwanym dalej Towarzystwem usługi polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze https://ptsr.org.pl/chce-pomoc przekazywanie darowizn pieniężnych drogą elektroniczną, na działania statutowe Towarzystwa.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony https://ptsr.org.pl/chce-pomoc w celu przekazania darowizny. 
Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie https://ptsr.org.pl/

Zasady przekazywania darowizn na stronie

Darowiznę można przekazać po kliknięciu w przycisk „Chcę pomóc” na stronie www.ptsr.org.pl. Po kliknięciu w przycisk należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.

Przekazywanie darowizn na stronie https://ptsr.org.pl/chce-pomoc  odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.

Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.

Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.

Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe lub darowizny cykliczne (patrz niżej) umożliwiające regularne, comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej ze wskazanej karty płatniczej na rzecz Towarzystwa.

Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Wpisz kwotę”.

Zwolnienia podatkowe

Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania Towarzystwa można odliczyć od dochodu:

- osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),

- osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych).Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

Darowizny regularne w postaci płatności cyklicznych

Darczyńca wybierając przekazanie darowizny w formie płatności cyklicznej decyduje się na comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wybranej lub wpisanej przez siebie Darowizny.

Darowizna cykliczna będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty są przechowywane przez operatora płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia Token do płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Towarzystwa.

Towarzystwo nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych) Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie Operatorowi płatności.

Dane Darczyńcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Towarzystwo. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty.

PayU nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Cała kwota darowizny trafia na konto Towarzystwa. PayU pobiera od Towarzystwa prowizję oraz dodatkowe opłaty.

W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.

W dniu, w którym ważność karty Darczyńcy upłynie, obciążanie karty ustanie i darowizny nie będą pobierane. Kolejne darowizny Darczyńca może realizować po wznowieniu karty i ponownym ustanowieniu na stronie batory.org.pl/wspieraj regularnej płatności za pomocą nowej karty.

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

Reklamacje, rezygnacja z płatności cyklicznych, zwroty darowizny, reklamacje usług PayU

W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Towarzystwa pod adresem biuro@ptsr.org.pl.

Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań lub elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc) telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z Towarzystwem pod adresem: biuro@ptsr.org.pl

Prosimy o umieszczenie w temacie e-maila słów: „Rezygnacja z cyklicznej darowizny”, a w treści umieszczenie informacji takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, który był podawany w deklaracji przystąpienia do płatności cyklicznych. Płatność zostanie odwołana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Darczyńca zgłosił odwołanie.

Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: biuro@ptsr.org.pl Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot wpłaconej darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Towarzystwa.

Dane osobowe

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego jest administratorem danych osobowych Darczyńców. Towarzystwo zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony). Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu podziękowania Darczyńcy za wpłatę, kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności.

Darczyńca może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących działań i publikacji Towarzystwa, zaznaczając checkbox pod formularzem danych osobowych.

Towarzystwo gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i kwotę darowizny oraz dodatkowo numer telefonu, adres i kod pocztowy – jeśli Darczyńca przekazał go na stronie formularza danych osobowych.

Dane osobowe Darczyńców gromadzone są prze okres 5 lat od czasu ostatniej interakcji (wpłaty).

Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Towarzystwo znajduje się w Polityce Prywatności.

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies