KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Wolontariat

Chcesz pomagać innym? Identyfikujesz się z naszymi działaniami? Zapraszamy Cię do Nas - zostań naszym wolontariuszem!

Zależy Ci na samorealizacji i zdobyciu doświadczenia pracy w organizacji pomocowej? Nie boisz się wyzwań? Zostań naszym wolontariuszem!

Nie martw się, że nie wiesz w czym możesz pomóc - my wiemy jak możesz to zrobić! Zależy Ci, by zaangażować społecznie swoich pracowników? Proponujemy wolontariat pracowniczy!Co możesz robić?

Tak naprawdę wszystko! Potrzebujemy wsparcia w naszych programach wydawniczych, informacyjnych i poradniczych, podczas eventów i wydarzeń, do pomocy osobom niepełnosprawnym.

Szukamy zarówno specjalistów psychologów, terapeutów, prawników, pracowników socjalnych czy rehabilitantów, tłumaczy i redaktorów. Starszych z doświadczeniem by mogli być tutorami jak i młodzieży, która chciałaby nas wesprzeć przy eventach czy ważnych wydarzeniach. Potrzebujemy takich, którzy mają tylko chwilę i takich, którzy chcą zaangażować się przez dłuższy czas. Kogoś kto popchnie wózek i kogoś kto pomoże nam wynieść ciężkie pudła z piwnicy! 

Dajemy Ci szansę pracy w przyjaznej i dobrej atmosferze, pełnej pozytywnej energii grupie ludzi!

Nie ważne kim jesteś - Ważne, że chcesz się zaangażować i pomóc! 

Nie martw się, że nie wiesz w czym możesz pomóc - my wiemy jak możesz to zrobić! Przyjdź ! Pomóż ! Zaangażuj się!!! 

WOLONTARIAT to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne i koleżeńsko-przyjacielskie. Działanie takie może przyjmować wiele form. Z jednej strony może to być pomoc osobom indywidualnym, np. starszym, niepełnosprawnym lub dzieciom nieradzącym sobie w szkole – bez pośrednictwa żadnych organizacji, z drugiej zaangażowanie poprzez różnego rodzaju organizacje czy instytucje, jak stowarzyszenia, fundacje, parafie, urzędy miast czy gmin, szkoły, muzea, szpitale. Formalnie tylko ten drugi rodzaj zaangażowania traktowany jest jako wolontariat.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873), wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów kościelnych/wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, a także organów administracji publicznej lub podległych im jednostek.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego jak wiele innych organizacji pożytku publicznego korzysta z pomocy wolontariuszy. Ich pomoc jest nieoceniona i ma duży wkład w dobre funkcjonowanie naszej organizacji i niesienie wsparcia osobom ze stwardnieniem rozsianym. Bez wolontariuszy trudniej jest realizować nam wiele działań.

Każda praca wolontaryjna jest ważna i potrzebna! Daje możliwość poszerzenia swoich kompetencji, wiedzy i umiejętności, poznania nowych ludzi i zbadania nowych możliwości zawodowych. Pozwala czuć się potrzebnym i organizować wolny czas, ale też, a może przede wszystkim, pomaga zrozumieć sytuację osób chorych, niepełnosprawnych, doświadczających trudności w codziennym życiu.

Chcesz się zaangażować?

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu (22) 241 39 86 albo napisz na e-mail: biuro@ptsr.org.pl

Chcesz porozmawiać o zaangażowaniu Twojej firmy w wolontariat pracowniczy lub szkolny - zadzwoń 530-339-093 lub napisz a.gryzewska@ptsr.org.pl

Nasi wolontariusze są z nami podczas równych wydarzeń, eventów, spotkań i konferencji, a także podczas codziennej pracy w biurze. 

Warto wiedzieć:

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873)

Dział III Wolontariat

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 42.

1.Wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, świadczenia na rzecz:

1) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej,

4) podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej – zwanych dalej „korzystającymi”.

  1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do wolontariuszy wykonujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia na rzecz organizacji międzynarodowych, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych nie stanowią inaczej.
  2. Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem.

Art. 43.

Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

Art. 44.

Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

  1. Na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.
  2. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza.
  3. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.
  4. Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.