KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Fundacja PTSR

Warszawa, 31 sierpnia 2023 r.

OGŁOSZENIE o OTWARCIU LIKIWDACJI FUNDACJI PTSR I USTANOWIENIU LIKWIDATORA

FUNDACJA PTSR Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE KRS: 0000 780 592

Likwidator Fundacji PTSR w likwidacji z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowolipki 2 a, 00-160 Warszawa), wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz ZOZ przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000780592, NIP: 525-27-86-422, REGON: 3830534600000 („Fundacja”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 maja 2023 r. Rada Fundacji podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji do dnia 30 września 2023 r. Zarząd Fundacji zgodnie ze statutem uchwałą w dniu 30 sierpnia 2023 r. powołał na likwidatora Fundacji panią Dominikę Czarnotę – Szałkowską.

W związku z powyższym, likwidator Fundacji wzywa ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres: ul. Nowolipki 2 a, 00-160 Warszawa.

 FUNDACJA PTSR

Celem Fundacji PTSR, założonej w 2019 r. z inicjatywy Fundatora: Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, jest szeroko rozumiana pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane i z innymi niepełnosprawnościami, ich rodzinom i przyjaciołom oraz osobom starszym tak, aby mogły one nadal w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju a w szczególności:

 1. Tworzenie warunków do organizowania bezpośredniej pomocy tej grupie osób,
 2. Wspieranie wszelkich działań ukierunkowanych na tworzenie otwartych i pozytywnych postaw społecznych oraz respektowanie praw osób o których powyżej,
 3. Informowanie i promowanie praw przysługujących obywatelom w zakresie równego traktowania np. w miejscu pracy, dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej itd.,
 4. Tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej, sportowej i zawodowej tej grupy osób,
  Tworzenie warunków do pełnej ich integracji ze społeczeństwem,
 5. Wspieranie i prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i doradczych na temat SM i niepełnosprawności oraz starszych - wszystkich grup społecznych,
 6. Wspieranie i promowanie wszystkich rozwiązań systemowych, które przeciwdziałają zjawiskom wykluczającym ze społeczeństwa grupę osób opisaną powyżej,
 7. Wspieranie działań, które sprzyjają rozwojowi edukacji, oświaty oraz prowadzenie badań służących przeciwdziałaniu chorobom i niepełnosprawnościom,
 8. Wspieranie działań, mających na celu rozwój medycyny i dziedzin pokrewnych dla poprawy zdrowia i kondycji grup o których mowa,
 9. Rozwijanie współpracy, dialogu i wymiany doświadczeń między instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi realizującymi podobne do Fundacji cele oraz realizowanie wspólnych projektów,
 10. Tworzenie warunków i promowanie działań mających na celu umacnianie więzi międzyludzkich w  UE i całym świecie.
Władze Fundacji

Zarząd Fundacji
Dominika Czarnota-Szałkowska - Prezes Zarządu
Anna Gryżewska - Wiceprezes Zarządu

Rada Fundacji
Tomasz Połeć
Krzysztof Kaczmarek
Agnieszka Andrzejczyk
Adam Kaduczka
Daniel Litwiński

Fundacja PTSR
ul. Nowolipki 2A
00-160 Warszawa
e-mail: biuro@fundacja.ptsr.org.pl;
Tel.: (22) 241 39 86
KRS: 0000780592
NIP: 5252786422
REGON: 38305343600000
Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
70 1050 1012 1000 0090 8064 1831


Statut Fundacji PTSR
 Tekst jednolity z dnia 2 lutego 2019

 Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja PTSR”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zwane dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Lidię Wojewódzką w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy Al. Solidarności 113 lok. 52 w dniu 7 lutego 2019 r.
(Rep. A751/2019).
2. Fundacja prowadzi działania na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
 Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
 Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

§ 4
 Fundacja działa na terenie Polski oraz poza jej granicami.

§5
 Ministrem właściwym ze względu na cele działania Fundacji – jest minister właściwy ds. zdrowia.

§6
 Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa.

§7
Fundacja może prowadzić działalność: nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.
Może także prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi podmiotami
jako działalność podporządkowaną celom statutowym Fundacji.

 § 8
 Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, fundacje, przedstawicielstwa i filie.

§ 9
Fundacja może przystępować do innych organizacji, stowarzyszeń, fundacji, spółek i spółdzielni. Może także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi.

§ 10
Fundacja może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie działania,
na zasadach określonych w przepisach prawa.
O przystąpieniu bądź wystąpieniu z organizacji decyduje Zarząd Fundacji.

§11
Fundacja ma prawo używać pieczęci, znaku towarowego oraz odznak. Fundacja może ustanawiać i przyznawać wyróżnienia i nagrody.

 § 12
Fundacja może uczestniczyć w spółkach kapitałowych i osobowych, prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji.

§13
 Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 14
Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane i z innymi niepełnosprawnościami, ich rodzinom i przyjaciołom oraz osobom starszym tak, aby mogły one nadal w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju a w szczególności:

1. Tworzenie warunków do organizowania bezpośredniej pomocy tej grupie osób,
2. Wspieranie wszelkich działań ukierunkowanych na tworzenie otwartych i pozytywnych postaw społecznych oraz respektowanie praw osób o których powyżej,
3. Informowanie i promowanie praw przysługujących obywatelom w zakresie równego traktowania np. w miejscu pracy, dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej itd.,
4. Tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej, sportowej i zawodowej tej grupy osób,
5. Tworzenie warunków do pełnej ich integracji ze społeczeństwem,
6. Wspieranie i prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i doradczych na temat SM i niepełnosprawności oraz starszych - wszystkich grup społecznych,
7. Wspieranie i promowanie wszystkich rozwiązań systemowych, które przeciwdziałają zjawiskom wykluczającym ze społeczeństwa grupę osób opisaną powyżej,
8. Wspieranie działań, które sprzyjają rozwojowi edukacji, oświaty oraz prowadzenie badań służących przeciwdziałaniu chorobom i niepełnosprawnościom,
9. Wspieranie działań, mających na celu rozwój medycyny i dziedzin pokrewnych dla poprawy zdrowia i kondycji grup o których mowa,
10. Rozwijanie współpracy, dialogu i wymiany doświadczeń między instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi realizującymi podobne do Fundacji cele oraz realizowanie wspólnych projektów,
11. Tworzenie warunków i promowanie działań mających na celu umacnianie więzi międzyludzkich w UE i całym świecie.

 Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

1. Bezpośrednie organizowanie różnorakiej pomocy takiej jak: lecznicza i rehabilitacyjna a także pomocy socjalnej i prawnej,
2. Współdziałanie, wspieranie, zawieranie partnerstw z innymi podmiotami, przede wszystkim ze Stowarzyszeniem PTSR oraz innymi organizacjami pozarządowymi, których cele są zbieżne z celami Fundacji,
3. Udzielanie wsparcia o charakterze rzeczowym, organizacyjnym lub finansowym w różnych formach takich jak: darowizny, nieodpłatne świadczenia, pożyczki, ponoszenie określonych kosztów i wydatków na rzecz PTSR oraz innych organizacji pozarządowych mających zbieżne z Fundacją cele,
4. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem jak osoby chore, z niepełnosprawnościami i starsze,
5. Czynne uczestniczenie w konsultacjach społecznych oraz inicjowanie rozwiązań prawnych i systemowych,
6. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, placówkami służby zdrowia, opieki społecznej, ośrodkami badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, które pracują dla dobra i na rzecz osób chorych, z niepełnosprawnościami i starszych,
7. Inicjowanie i współpracę z mediami,
8. Współpracę ze specjalistami, instytucjami, innymi organizacjami pozarządowymi poza granicami kraju oraz zawieranie partnerstw,
9. Współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju nauki, edukacji, kultury, wymiany informacji, pomocy społecznej,
10. Inicjowanie, uczestnictwo i wspomaganie działalności naukowej i badawczej,
11. Inicjowanie, realizowanie i wspomaganie kampanii społecznych: edukacyjnych i informacyjnych,
12. Inicjowanie, realizowanie i wspomaganie imprez kulturalnych, sportowych i naukowych w kraju i poza granicami,
13. Inicjowanie, realizowanie i wspomaganie konferencji, spotkań, odczytów, warsztatów,
14. Inicjowanie, realizowanie i wspomaganie tworzenia filmów edukacyjnych,
15. Inicjowanie, realizowanie i wspomaganie działalności oświatowej i wydawniczej ciągłej oraz jednorazowej,
16. Udział w projektach realizowanych przez inne podmioty mające cele zbieżne z celami Fundacji,
17. Prowadzenie strony internetowej oraz współpraca z innymi komunikatorami komunikacji elektronicznej,
18. Prowadzenie telewizji internetowej,
19. Promowanie celów i działań Fundacji w środkach masowego przekazu.

 Rozdział III
MAJĄTEK, PRZYCHODY I DOCHODY FUNDACJI

§15
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wymieniony w Akcie Założycielskim Fundacji wynoszący 3.000 zł
/trzy tysiące złotych/.
Z kwoty tej, wyodrębnione zostało 1.000 zł /tysiąc złotych/, które przeznaczone zostało na działalność gospodarczą Fundacji.

§16
 Za zobowiązania, Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§17
 Przychody Fundacji pochodzą z:

1. Darowizn, spadków, zapisów,
2. Innych nieodpłatnych świadczeń,
3. Subwencji, grantów i dotacji pochodzących od podmiotów publicznych i prywatnych,
4. Zbiórek publicznych, imprez, konkursów, licytacji, przetargów, loterii i aukcji,
5. Majątku ruchomego i nieruchomego, Instrumentów finansowych w tym: papierów wartościowych, lokat, akcji, udziałów, odsetek bankowych i dochodów z kapitału i innych,
6. Odpłatnej działalności pożytku publicznego,
7. Działalności gospodarczej Fundacji,
8. Z podziału zysku w spółkach o których mowa w par. I pkt.12,

 Dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

§18
 Fundacja może odmówić przyjęcia darowizny, zapisu lub spadku jeżeli:
 1. Koszty związane z przyjęciem powyższego – przewyższają ich wartość,
2. Negatywnie oceni morale darczyńcy.

Rozdział IV
WŁADZE FUNDACJI

§ 19
 Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
1. Rada Fundacji jest organem opiniującym i kontrolnym.
2. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym.

 RADA FUNDACJI

§ 20
 Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. Promowanie celów dla których Fundacja została powołana,
2. Pełnienie całościowego nadzoru nad działalnością Fundacji, poprzez podejmowanie stosownych uchwał, także w formie elektronicznej,
3. Powoływanie, odwoływanie, zawieszanie Członków Zarządu Fundacji,
4. Zatwierdzanie planów działania Fundacji oraz zatwierdzanie budżetu,
5. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych,
6. Podejmowanie decyzji dotyczących strat lub zysków oraz likwidacji Fundacji.

§21
1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób, stanowiących aktualny skład Prezydium Rady Głównej Fundatora.
Osoby te muszą wyrazić na to zgodę.
2. W przypadku, gdy zgodę wyrazi mniej niż 3 osoby ze składu aktualnego Prezydium – do grona Rady Fundacji można dokooptować brakującą liczbę osób z grona Członków aktualnej Rady Głównej PTSR.
3. Kadencja członków Rady Fundacji trwa tak długo jak długo trwa kadencja Członków Prezydium Fundatora.
4. Członek Rady Fundacji nie może jednocześnie pełnić funkcji Członka Zarządu Fundacji ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Nie może być też skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§22
 Na swym pierwszym posiedzeniu, Rada Fundacji wybiera Przewodniczącego ze swojego grona.

§23
 Mandat Członka Rady Fundacji wygasa:
1. Wraz z wygaśnięciem mandatu Członka Prezydium RG Fundatora,
2. Po odwołaniu przez RG Fundatora,
3. Po złożeniu rezygnacji lub po śmierci Członka.

§24
1. Funkcja Członka Rady – sprawowana jest społecznie.
2. Poniesione wydatki celowe, związane z pełnieniem funkcji, mogą być zwracane przez Fundację, na zasadach określonych w Regulaminie Rady Fundacji.

§25
 Po upływie kadencji, Członek Rady Fundacji może zostać powołany ponownie do pełnienia funkcji.

§26
Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Mogą być też zwołane przez Zarząd Fundacji.
Z głosem doradczym, w posiedzeniach Rady Fundacji – uczestniczyć mogą Członkowie Zarządu Fundacji
lub powoływani eksperci.

 ZARZĄD FUNDACJI

§ 27
 Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1. Realizując cele statutowe Fundacji - kierowanie bieżącymi działaniami Fundacji,
2. Zarządzanie majątkiem Fundacji, prowadzenie działalności gospodarczej, gospodarki finansowej oraz zarzadzanie finansami Fundacji,
3. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec osób fizycznych i prawnych,
4. Przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków,
5. Sporządzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
6. Przygotowanie planów działania krótko i długo terminowych,
7. Prowadzenie gospodarki kadrowej Fundacji,
8. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, zrzeszeń, i innych organizacji, o ich tworzeniu oraz wychodzeniu z nich.

§ 28
Zarząd Fundacji składa się z jednej do dwóch osób, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
Funkcję Członka Zarządu Fundacji można pełnić przez dłużej niż jedną kadencję.
Członek Zarządu Fundacji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§29
Rada Fundacji mianuje Prezesa, a w przypadku powołania więcej niż jednego członka także Wiceprezesa.

§30
W imieniu Fundacji, Prezes jest uprawniony jednoosobowo do składania oświadczeń woli, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprezes.

§31
 Mandat Członka Zarządy ustaje:
1. Na skutek rezygnacji, śmierci,
2. Odwołania przez Radę Fundacji,
3. Wraz z wygaśnięciem mandatu Członka Zarządu Fundacji.

§ 32
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach lub drogą internetową.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. W przypadku równej liczby głosów – głos Prezesa jest decydujący.

§ 33
1. Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji, Członkowie Zarządu Fundacji mogą być wynagradzani i nagradzani.
2. Poniesione wydatki celowe, związane z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji, mogą być zwracane przez Fundację, na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu Fundacji.

 Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 34
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na terenie kraju i poza jego granicami.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej, podporządkowana jest realizacji celów statutowych Fundacji i stanowi działalność pomocniczą.
3. Zakres prowadzenia działalności gospodarczej:

1) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet.
2) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie.
3) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku.
4) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji.
5) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
6) PKD 58.11.Z Wydawanie książek.
7) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet.
 8) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
 9) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
10) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
11) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
12) PKD 59.14.Z. Działalność związana z projekcją filmów.
13) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
14) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych.
15) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych.
16) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
17) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
18) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.
19) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
20) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
21) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji.
22) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.
23) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).
24) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
25) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.
26) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
27) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
28) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
29) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
30) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
31) PKD 86.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
32) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
33) PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
34) PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
35) PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§35
Za zgodą Rady Fundacji, Zarząd Fundacji może zmienić Statut Fundacji jednakże bez zmiany celów dla których została założona Fundacja. Zmiana Statutu może dokonać się po jednomyślnym podjęciu stosownej uchwały.

§36
1. Fundacja może zostać postawiona w stan likwidacji w przypadku:

1. a) osiągnięcia celów dla których powstała,
1. b) w razie wyczerpania środków finansowych oraz majątku Fundacji.
2. Ostateczną decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzję o sposobach i wyborze likwidatora.
4. Po zakończeniu likwidacji, Rada Fundacji podejmuje decyzję o pozostałych na koncie środkach finansowych i całym majątku byłej Fundacji.

Pliki do pobrania
Sprawozdanie Fundacji PTSR za 2019Plik: pdf, Rozmiar: 541.50 KB
Projekty Fundacji PTSR 2019Plik: pdf, Rozmiar: 415.47 KB
Projekty Fundacji PTSR 2020Plik: pdf, Rozmiar: 530.66 KB
Sprawozdanie finansowe Fundacji PTSR za 2020Plik: pdf, Rozmiar: 589.44 KB
Sprawozdanie merytoryczne Fundacji PTSR za 2022Plik: pdf, Rozmiar: File not found!
Sprawozdanie finansowe Fundacji PTSR za 2022Plik: pdf, Rozmiar: File not found!
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies