KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Specjalistyczna poradnia

Formularz zgłoszenia do psychologa

Jeżeli chcesz umówić się na spotkanie (w Warszawie) lub rozmowę telefoniczną z naszym psychologiem, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Psycholog skontaktuje się z Tobą tak szybko jak będzie to możliwe w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania lub rozmowy.

Regulamin świadczenia porad

 1. Specjalistyczna poradnia prowadzona jest w ramach działań statutowych Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (PTSR).
 2. W ramach Poradni psychologowie/psychoterapeuci, prawnik, pracownik socjalny, dietetyk, pielęgniarka oraz neurolog udzielają bezpłatnej pomocy osobom z SM i ich bliskim (rodzinie, przyjaciołom itp.).
 3. W zależności od możliwości Poradnia może zapewnić wsparcie innych specjalistów (np. psychiatry czy fizjoterapeuty), a szczegółowe informacje będą podawane na stronie internetowej PTSR.
 4. Pomoc psychologiczna, prawna, neurologiczna oraz wsparcie pracownika socjalnego, dietetyka i pielęgniarki udzielane w Poradni mają charakter doraźny i interwencyjny
  i ograniczone są zazwyczaj do kilku spotkań.
 5. Pracujący w Poradni psychologowie, nie prowadzą terapii długoterminowej! W przypadku, gdy zgłoszony problem psychologiczny wymaga wsparcia w formie dłuższej pracy psychoterapeutycznej, Klient musi brać pod uwagę uzyskanie dalszej pomocy w innej placówce. Jeśli Klient potrzebuje długoterminowej psychoterapii, a termin jej uzyskania w innej placówce jest odległy, psycholog w ramach Specjalistycznej poradni PTSR może przeprowadzić więcej niż regulaminowych kilka spotkań, jednak tylko do czasu, aż Klient uzyska pomoc w innej placówce. Liczba spotkań nie może jednak przekroczyć 10 w ramach jednego cyklu.
 6. Konsultacje neurologiczne mają charakter wyłącznie poradnictwa informacyjnego. Neurolog pracujący w Specjalistycznej poradni PTSR nie prowadzi leczenia, nie wypisuje również recept.
 7. Odpowiadając na potrzeby i możliwości Klienta, konsultacje specjalistyczne w Poradni, mogą mieć charakter spotkań bezpośrednich: w biurze PTSR w Warszawie lub konsultacji telefonicznych, mailowych albo przez dostępne komunikatory Internetowe, wg. dyspozycji i preferencji ze strony Klienta. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest udzielanie konsultacji osobistej poza biurem PTSR przy ul. Nowolipki 2a w Warszawie, jednak taka konsultacja może odbyć się jedynie na terenie Warszawy.
 8. Klienci korzystający ze wsparcia oraz specjaliści zatrudnieni w Poradni zobligowani są o przestrzegania ustalonych terminów spotkań. Wszelkie zmiany terminów muszą być zgłaszane drugiej stronie możliwie szybko, w celu zapewnienia właściwej organizacji czasu i pracy. Równocześnie, każdy Klient jest proszony o poinformowanie o niemożliwości skorzystania z wyznaczonej porady. Specjaliści pracujący w Poradni mają prawo zawiesić współpracę z Klientem, który dwukrotnie nie stawił się na spotkanie bez uprzedzenia, a także z Klientem, który chce uzyskać wsparcie,
  a z którym - mimo trzykrotnej próby - nie udało się skontaktować.
 9. Specjaliści udzielający pomocy zobowiązani są do zachowania dyskrecji i tajemnicy zawodowej w związku z informacjami pochodzącymi od Klientów, z wyłączeniem superwizji lub sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia Klienta i/lub osób trzecich.
 10. Specjaliści gromadzą podstawowe dane na temat zgłaszających się do nich Klientów, jednak jedynie na potrzeby wewnętrznego raportowania. Informacje te przechowywane są zgodnie z polityką RODO.
 11. Korzystając ze wsparcia Poradni i akceptując niniejszy Regulamin Klienci korzystający z poradnictwa wyrażają zgodę na kontakt ze strony Towarzystwa (mailowy lub telefoniczny) celem zbierania informacji o poziomie świadczonych usług i otrzymanego wsparcia oraz możliwości udzielenia dalszej pomocy (o ile istnieje co do tego uzasadniona konieczność). Zebrane informacje są zbierane do celów statystycznych, projektowych czy działań edukacyjnych lub promocyjnych. Jednocześnie Klient zostaje poinformowany, że udzielonego przez niego informacje,
  w trakcie późniejszego wykorzystywania, będą zanonimizowane, ograniczone do minimum i nie będą zawierać danych wrażliwych.

Wsparcie psychologiczne, neurologiczne, pielęgniarskie, dietetyczne, prawne, socjalne i fizjoterapeutyczne do 06.2024 r. współfinansowane jest przez:Wsparcie psychologiczne, neurologiczne, pielęgniarskie, dietetyczne, prawne, socjalne i fizjoterapeutyczne od 01.04 2024 do 30.03.2025 współfinansowane jest przez:

 Informacje o projekcie: Projekt pn. "Razem łatwiej - Infolinia SM i Specjalistyczna ogólnopolska poradnia dla osób ze stwardnieniem rozsianym".
  Cel zadania: 
Kształtowanie zaradności osobistej i rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnościami - chorych na SM oraz poprawa jakości ich życia poprzez dostarczenie informacji oraz specjalistycznego wsparcia psychologicznego, socjalno-prawnego, neurologicznego, dietetycznego oraz pielęgniarskiego i fizjoterapeutycznego i wiedzy ułatwiającej codzienne życie i zwiększającej aktywność.

Wsparcie fizjoterapeutyczne ogólnopolskie oraz dietetyczne w Oddziałach PTSR w Radomiu, Wrocławiu i Poznaniu, a także w Sławkowie, Zawierciu i Ciechanowie w 2024 r. sfinansowane jest przez:
  Informacje o projekcie: Projekt pn. "By działać skuteczniej - rozwój oferty pomocowej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego"
Cel zadania: W okresie 01.01.24-30.06.25 przeprowadzenie działań skierowanych do osób ze stwardnieniem rozsianym (SM) i z niepełnosprawnościami i ich bliskich: - rozszerzenie oferty poradnianej w ramach Specjalistycznej poradni o nowych specjalistów: fizjoterapeutę i dietetyka. Ten pierwszy w ramach projektu dostępny ogólnopolsko, a dietetyk - lokalnie, - utrzymanie ciągłości ogólnopolskiego poradnictwa informacyjnego, udzielanego w ramach Infolinii SM. - zdywersyfikowanie oferty poradnianej o stacjonarne spotkania grupowe z dietetykiem. - zakup i wdrożenie systemu informatycznego poprawiającego przepływ informacji między specjalistami (poprzez stworzenie scentralizowanego systemu przepływu informacji), polepszającego jakoś usług i ułatwiającego koordynację poradnictwa.