KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Uprawnienia dla pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności

Czas pracy

Jeśli masz orzeczenie o niepełnosprawności, a pozostajesz aktywny/aktywna zawodowo, należą się z tego tytułu pewne przywileje, które ułatwią realizację codziennych obowiązków w pracy. Warto znać swoje prawa, by jak najdłużej móc realizować się zawodowo. Informacje podane na tej stronie mogą posłużyć zarówno Tobie jako pracownikowi, ale również pracodawcom.

Czas pracy osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Zasadniczo limit ten nie różni się maksymalnego wymiaru czasu pracy ustalonego w kodeksie pracy dla osób w pełni sprawnych. Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym nie mogą jednak podejmować pracy w wymiarze przekraczającym 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo.

Ponadto obowiązuje zakaz zatrudniania osób niepełnosprawnych (w tym wypadku orzeczony stopień niepełnosprawności nie ma znaczenia) w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Osoba niepełnosprawna może pracować dłużej, jeżeli praca polega na pilnowaniu lub lekarz (przeprowadzający badania profilaktyczne lub sprawujący opiekę nad tą osobą) wyrazi na to zgodę.

Stosowanie tych norm czasu pracy nie może powodować obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Zatem w sytuacji kiedy osoba niepełnosprawna z powodu złego stanu zdrowia nie może pracować tak długo jak wcześniej, godzinowe stawki wynagrodzenia ulegają podwyższeniu, by miesięczne wynagrodzenie (mimo przepracowania mniejszej liczby godzin) nie było niższe.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.); Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 ze zm.); Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 226, poz. 1475).

Przerwa w pracy

Każdy pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin ma prawo do przerwy trwającej co najmniej 15. Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy trwającej 15 minut na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas obu przerw jest wliczany do czasu pracy.

Urlop

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych (tj. w te dni, które są dla pracownika dniami pracy) w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Dodatkowy urlop nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub urlopu przysługującego na podstawie odrębnych przepisów. Jeśli jednak wspomniany urlop dodatkowy jest krótszy niż 10 dni, zamiast tego przysługuje urlop dodatkowy dla osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. nr 123 poz. 776 z późn. zm.); Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. nr 24, poz. 141 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz.U. z 2003r. nr 100, poz. 927).

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies