KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

Osoba chora może skorzystać ze świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych realizowanych w zakładach stacjonarnych i w warunkach domowych

Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego i opiekuńczo–leczniczego może zostać przyjęta osoba, która ze względu na swój stan zdrowia wymaga całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymaga hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Osoba taka musi otrzymać w ocenie na skali Barthel 40 punktów lub mniej (ocenia ona radzenie sobie w następujących obszarach: spożywanie posiłków;  przemieszczanie się /z łóżka na krzesło i z powrotem, siadanie; utrzymywanie higieny osobistej; korzystanie z toalety; poruszanie się /po powierzchni płaskich; wchodzenie i schodzenie po schodach; ubieranie się i rozbieranie; kontrolowanie stolce /zwieracza odbytu; kontrolowanie moczu /zwieracza pęcherza moczowego).

Przyjęcie do zakładu opiekuńczego mogą zatem rozważać osoby przewlekle chorych oraz te, które przebyły leczenie szpitalne, a nie wymagają dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, które jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną są niesamodzielni w samoopiece i samopielęgnacji i wymagają stałej kontroli lekarskiej,  profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację czy umieszczenia w zakładzie opiekuńczym.

Kontynuacja leczenia, oznacza dalsze postępowanie lecznicze odpowiadające stanowi zdrowia pacjenta, podawanie leków i wykonywanie badań diagnostycznych, niezbędnych w chorobach o charakterze przewlekłym oraz stosowanie wskazań po zakończeniu leczenia w oddziale szpitalnym.

Świadczenia obejmują również: świadczenia psychologa, logopedy, terapię zajęciową, leczenie dietetyczne, edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Czas pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczym jest uzależniony od jego stanu zdrowia.

Sposób i tryb kierowania osób do zakładów opiekuńczych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. Nr 12, poz. 731).

Osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Koszty badań, leków, wyrobów medycznych, środków pomocniczych (np. pieluchomajtki) i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń ponosi zakład, w którym przebywa pacjent. 

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowane osoby przewlekle chore, które w ocenie skalą Barthel uzyskają od 0 do 40 punktów.

Świadczenia gwarantowane są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Świadczenia gwarantowane obejmują: świadczenia udzielane przez pielęgniarkę; przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością; świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania; edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny; pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym; pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu.

Pielęgniarka wykonuje czynności wynikające ze zleceń lekarskich oraz z ustalonego planu pielęgnacji zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Warunkami objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długoterminową domową są: nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe; nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych; nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie; niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.

Pielęgniarka jest dostępna dla pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, w soboty i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach. Liczba wizyt nie może być mniejsza niż 4 wizyty w tygodniu.

W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej, świadczenia mogą być udzielane przez pielęgniarkę POZ, do której pacjent złożył deklarację wyboru.

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies