KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne.

Ulga rehabilitacyjna przysługuje na realizację dwóch celów: rehabilitację (sprzęt, leki) i ułatwianie wykonywania czynności życiowych (sprzęt zarówno ortopedyczno-medyczny, jak i przystosowujący).

Do takich wydatków zaliczyć można: adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków dla osób z niepełnosprawnościami, przystosowanie pojazdów; zakup i naprawa sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych potrzebnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności; odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym; odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za zabiegi rehabilitacyjne itp.; opłacenie przewodników; opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie; przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne; odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem np. na turnusie rehabilitacyjnym itp.; leki.

Ulga na leki  dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością powinna zażywać określone leki (stale lub czasowo). Podstawą jest zalecenie (pisemne) lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura (lub inny dowód poniesienia wydatku).

Wydatki w zakresie rehabilitacji i ułatwiania wykonywania czynności życiowych ponosić może osoba z niepełnosprawnością (posiadająca odpowiednie orzeczenia) płacąca podatki lub podatnik, na którego utrzymaniu jest osoba z niepełnosprawnością: współmałżonek, dzieci własne itp. jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają 12-krotności kwoty renty socjalnej obowiązującej w poprzednim roku. Wydatek w takim przypadku może ponieść opiekun, a nie osoba niepełnosprawna.

Wydatki muszą być finansowane ze środków własnych. Wyjątkiem jest, gdy wydatki ponosi osoba, na której utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna. Ponadto jeżeli wydatki zostały częściowo sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub np. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowaną z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Więcej na: https://www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies