KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

PLRiW "Mam Szansę" - najczęściej zadawane pytania

Poniżej umieszczamy najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu Leczenia, Rehabilitacji i Wsparcia "Mam Szansę". Mogą ułatwić one korzystanie z Programu albo wypełnianie dokumentacji.

Pytania dotyczące subkont PLRiW "Mam Szansę"
Czy PTSR zwraca koszt usług, sprzętów lub leków, które osoba posiadająca subkonto opłaciła z własnej kieszeni?
PTSR umożliwia zwrot kosztów poniesionych za usługi i towary (wymienione w Załączniku nr 1 do Wskazówek PLRiW), które Odbiorca wpłat celowych uregulował z własnych środków. Stowarzyszenie dokonuje zwrotu na podstawie przesłanych rachunków lub faktur, wystawionych na Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, ul. Nowolipki 2A, 00-160 Warszawa, NIP 526-16-73-344 i zawierających dopisek z imieniem i nazwiskiem Odbiorcy wpłat celowych oraz dołączonej „Prośby o zwrot kosztów".
Opłata administracyjna, w wysokości 7 % od kwoty każdego wpływu (łącznie pobrana kwota za kolejne 12 miesięcy nie będzie przekraczać 600 zł), pobierana jest ze środków zgromadzonych na subkoncie. Zaczyna być naliczana w momencie zaksięgowania pierwszej wpłaty na danym subkoncie, czyli wówczas gdy pracownicy biura (księgowa i koordynatorzy) rozpoczynają jego obsługę. Jeśli decydują się Państwo na korzystanie z subkonta i jego założenie jest potwierdzone poprzez przesłanie do Państwa egzemplarza Porozumienia, podpisanego przez obu sygnatariuszy, a przez jakiś czas jest ono puste, to wówczas opłata administracyjna z nieaktywnego subkonta nie jest pobierana (np.: Porozumienie o posiadaniu subkonta zostało podpisane w styczniu a pierwsze wpłaty zostały zaewidencjonowane dopiero we wrześniu, wówczas dopiero we wrześniu zaczyna być naliczana opłata administracyjna). Roczny koszt prowadzenia subkonta nie przekracza 600 PLN.
Należy pamiętać, że roczny koszt utrzymania subkonta, związany z opłatami administracyjnymi, wynosi 7 % od kwoty każdego wpływu (Łącznie pobrana kwota za kolejne 12 miesięcy nie będzie przekraczać 600 zł) miesięcznie pobierane ze zgromadzonych środków). Aby ta opłata nie pochłaniała znacznej części uzbieranej sumy, a tym samym nie obniżała wydajności subkonta, osoby posiadające subkonto powinny szeroko rozpropagować akcję zbierania 1,5% podatku i darowizn.
O stanie subkonta informujemy korespondencyjnie. W momencie, gdy księgowa rejestruje pierwszą wpłatę na konkretne subkonto, rozpoczynamy korespondencję e-mailową lub listowną z posiadaczem danego subkonta. Jeśli potrzebują Państwo informacji o stanie konta, prosimy o kontakt z pracownikami programu.
Nie ma takiej możliwości; PTSR nie ma statusu fundacji, a w ramach Programu Leczenia, Rehabilitacji i Wsparcia dysponujemy wyłącznie środkami z poszczególnych imiennych subkont.
Nazwiska przy rejestracji nowych podopiecznych są weryfikowane, a więc obawa o ich dublowanie się i wynikające z tego pomyłki przy księgowaniu jest nieuzasadniona. W przypadku zgłoszenia się do programu Leczenia, Rehabilitacji i Wsparcia osoby, która posiada takie samo imię i nazwisko jak inny zarejestrowany wcześniej chory, zostanie ona przekierowana do oddziału terenowego PTSR, który również prowadzi program Leczenia, Rehabilitacji i Wsparcia
Osoba posiadająca subkonto musi dostarczyć do biura Rady Głównej w Warszawie oryginał rachunku, faktury vat lub faktury pro forma, na której jako nabywca usługi widnieje Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Dokument, na podstawie którego dokonywana będzie płatność, musi posiadać potwierdzenie zrealizowania, tzn. musi być podpisany na odwrocie („Leki odebrałem”, „Usługę odebrałem” i podpis osoby posiadającej subkonto). PTSR, w orientacyjnym okresie 14 dni, dokonuje przelewu na podany na dostarczonym dokumencie numer konta sprzedawcy. UWAGA: osoby posiadające subkonto nie wnoszą żadnych opłat za towary lub usługi. Wszelkie płatności odbywają się pomiędzy Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego a wystawcą faktury.
Faktura musi spełniać określone kryteria formalne: nabywcą jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa, NIP: 526-16-73-344; sposób zapłaty: PRZELEW (faktury gotówkowe nie będą opłacane) opis zapłaty: DO ZAPŁATY (faktury opisane „ZAPŁACONO” nie będą opłacane) dopisek: PLRiW JAN NOWAK (imię i nazwisko osoby posiadającej subkonto, honorujemy też inne zapisy np.: „Mam Szansę” Jan Nowak, rehabilitacja Jana Nowaka, usługa dla Jana Nowaka, sprzęt dla Jana Nowaka itp.)
Faktura pro forma jest często wystawiana zanim PTSR wpłaci zaliczkę czy przedpłatę a prosi o dokument dla potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Faktura pro forma będzie wystawiana kiedy kontrahent złożył zamówienie, umowa handlowa została zawarta i niezbędny jest właściwy dokument, na podstawie którego dana firma występuje do nabywcy towaru lub usługi (czyli PTSR) o zapłatę zaliczki. Faktura pro forma nie jest jednak dokumentem końcowym: sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi jest zobowiązany do wystawienia normalnej faktury VAT na pełną kwotę sprzedaży towarów lub usługi. Na podstawie faktury pro forma dokonujemy przelewu za sprzęt lub usługę, ale księgowanie na subkoncie odbywa się dopiero na podstawie faktury VAT.
Jeśli instytucje dofinansowujące wymagają przedstawienia imiennej faktury, wówczas w uwagach do faktury musi pojawić się informacja dotycząca płatności cząstkowych (wyszczególniona kwota, którą opłaca PCPR oraz kwota opłacana przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego). Jeśli faktura musi być wystawiona na posiadacza subkonta, to w uwagach przy poszczególnych kwotach musi pojawić się pełna nazwa towarzystwa i jego dokładne dane (PCPR często wymaga przedłożenia imiennej faktury – jest to jedyny przypadek honorowania przez PTSR takiego dokumentu!). Przykładowo: faktura wystawiona jest na kwotę 5000 PLN a dofinansowanie PCPR wynosi 2000 PLN, wówczas uwagi do faktury muszą wyglądać następująco: PCPR Łomża – 2000 zł Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa, NIP 526-16-73-344 – 3000 zł (płatne z subkonta Jana Nowaka)
Takie organizacje mogą wystawić dla PTSR-u obciążającą notę księgową, która również zostanie opłacona z subkonta. UWAGA: wszystkie rodzaje dokumentów, na podstawie których dokonujemy płatności muszą być wystawione na Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.
Osoba sprzedająca musi spisać odpowiednią umowę cywilno-prawną, która zawarta będzie pomiędzy nią a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. W umowie musi znajdować się informacja dla kogo przeznaczony jest sprzęt (imię i nazwisko posiadacza subkonta) oraz numer rachunku bankowego sprzedawcy, na który zostanie dokonany przelew środków z subkonta. Osoba posiadająca subkonto na odwrocie umowy cywilno-prawnej musi umieścić adnotację „Zapoznałem się z warunkami umowy” oraz swój podpis.
W takim wypadku należy skontaktować firmę z biurem PTSR; telefonicznie potwierdzimy posiadanie subkonta i możliwość opłacenia danego zabiegu, usługi lub towaru. Możemy również wystawić dla posiadacza subkonta odpowiednie zaświadczenie, które można przedstawić firmom, które nie spotkały się wcześniej z działalnością OPP. UWAGA: Wystawcom faktur, kontaktującym się z PTSR w sprawach opłat za usługi lub towary opłacane z subkont, nie udostępniamy informacji o wysokości kwoty znajdującej się na danym subkoncie, a jedynie potwierdzamy, czy zgromadzone środki wystarczają na zrealizowanie transakcji.
W tym wypadku należy brakującą część opłacić z własnych środków, a resztę można opłacić z subkonta. Faktura musi jednak spełniać określone kryteria formalne: wystawca faktury musi wpisać w uwagach do faktury kwoty cząstkowe, np.: 200 zł – płaci Jan Kowalski 800 zł – PLiR Jan Kowalski UWAGA: jako nabywca na fakturze figurować musi Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.
Osoby, które mają problemy z poruszaniem się, mogą opłacić z subkonta (na podstawie umowy remontowej i faktury) likwidację barier architektonicznych takich jak: budowa pochylni; montaż dźwigu osobowego, podnośnika, uchwytów w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych; likwidacja progów; różnic poziomów ciągów komunikacyjnych, podłóg; montaż podłóg antypoślizgowych; wymiana ościeżnic i drzwi; montaż osprzętu umożliwiającego otwarcie drzwi i okien w niestandardowy sposób; zmiana sposobu oświetlenia. Z uwagi na bardzo zróżnicowane potrzeby osób niepełnosprawnych nie dysponujemy sztywnym wykazem robót remontowych, które wchodzą w zakres przystosowania mieszkania dla ich potrzeb. Jeśli chcą Państwo dostosować mieszkanie w inny niż w/w sposób, wówczas prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem PTSR.
Kwestię tą regulują Wskazówki dotyczące programu Leczenia, Rehabilitacji i Wsparcia. Jeśli zachodzi uzasadniona konieczność zakupu sprzętu, który nie został ujęty w w/w dokumencie, ale nadal mieści się on w ramach leczenia i rehabilitacji SM, należy skontaktować się, w celu przedstawienia sytuacji, z koordynatorem PLRiW. Przypadki takie będą rozpatrywane indywidualnie.
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies