KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Kim jesteśmy?

"Naszą misją jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji  oraz różnych form wsparcia tak, by mogły realizować swoje pasje, spełniać marzenia, pracować i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Bezpośrednio działając wspieramy chorych i ich bliskich, mówimy o SM w przestrzeni publicznej, wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło dobro chorych."

Zrzeszamy ok. 3,5 tys. członków w 25 oddziałach na terenie całej Polski. Współpracujemy z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom ze stwardnieniem rozsianym i z niepełnosprawnościami oraz organizacjami działającymi na rzecz osób chorych na SM z całego świata. Reprezentujemy polskich chorych na SM na forum międzynarodowym, jesteśmy członkiem Europejskiej Platformy SM (European Multiple Sclerosis Platform - EMSP) i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Stwardnienia Rozsianego (Multiple Sclerosis International Federation - MSIF).

Poprzez nasze działania staramy się także podnieść świadomość społeczną dotyczącą stwardnienia rozsianego oraz wywierać wpływ na organy władzy państwowej, walcząc o łatwiejszy i niedyskryminujący dostęp do leków i rehabilitacji. 

PTSR prowadzi działania pośrednie i bezpośrednie na rzecz chorych i ich bliskich.

 

Bezpośrednia pomoc chorym na stwardnienie i ich bliskim jest udzielana w oddziałach, a także w biurze RG PTSR. Prowadzimy ogólnopolską infolinię o SM i poradnię specjalistyczną, w której udzielane jest bezpłatne wsparcie psychologiczne i prawne oraz socjalne dla chorych na SM, odbywają się też bezpłatne konsultacje neurologiczne, wydajemy książki i broszury dla chorych i ich rodzin, nagrywamy webinary i organizujemy szkolenia oraz warsztaty dla środowiska osób z SM i ich bliskich, edukujemy i informujemy o chorobie. W naszych oddziałach prowadzona jest rehabilitacja domowa i stacjonarna, usługi asystenckie i wsparcie psychologiczne - wiele zleży tu od oddziału.

 

Pośrednio staramy się wpływać na zmiany w prawie zabierając głos w imieniu chorych w Polsce, współpracując z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia czy innymi instytucjami (AOTM i T) oraz organizacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych. Zabieramy głos także na forum międzynarodowym (EMSP, MSIF) przedstawiając sytuację chorych w Polsce. Realizujemy kampanie informacyjne, wydarzenia i eventy mówiąc głośno o chorobie, problemach w leczeniu i rehabilitacji. 

 

FAKTY
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR)jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083356. Jesteśmy ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Towarzystwo zostało założone w 1990 roku, od maja 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego. Organizacja jest w większości prowadzona przez wolontariuszy, głównie osoby z SM, ich rodziny, przyjaciół.