KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) daje możliwość odzyskania zdrowia w ośrodku rehabilitacyjnym. Z rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS można korzystać gdy jest się zagrożonym utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa jej odzyskania po rehabilitacji. Dodatkowo należy spełniać jeden z poniższych warunków:

być ubezpieczonym w ZUS (pracować zawodowo);

pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne;

- pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji można również skorzystać, jeśli podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym osoba z SM obecnie przebywa, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę lub gdy stara się ona o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Co należy wiedzieć o rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS?
Jakie dokumenty należy przygotować aby ubiegać się o taką rehabilitację?
Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (Wniosek PR-4), który wypełni lekarz, u którego dana osoba leczy się. Wniosek może być również wystawiony na dowolnym formularzu. Powinien zawierać: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu, rozpoznanie medyczne w języku polskim, opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy, dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.), informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. Lekarz może wystawić wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takiego wniosku nie trzeba zanosić osobiście. Lekarz prześle go elektronicznie do ZUS. Wniosek złożyć należy w dowolnej placówce ZUS. Na badanie u lekarza orzecznika zabierać należy przygotowaną dokumentację z leczenia.
Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS po przeprowadzeniu badania lub na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia. Jeżeli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, otrzymuje się skierowanie.
Termin i miejsce rehabilitacji można uzgodnić z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS, jednak jest to uzależnione od dostępności wolnych miejsc w danym turnusie i ośrodku. Skierowanie na rehabilitację leczniczą można otrzymać już po około 8 tygodniach.
Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku otrzymuje się kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia.
ZUS pokrywa koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. ZUS zwraca też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym mieszkasz, do/z ośrodka rehabilitacyjnego.
Można być skierowany na rehabilitację w systemie stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń: narządu ruchu, narządu ruchu po wypadku (wczesna rehabilitacja powypadkowa), układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatycznych, onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, Zobacz także: Rehabilitacja dla osób po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, narządu głosu, ośrodkowego układu nerwowego - pilotażowy program rehabilitacji leczniczej od 1 lipca 2019 roku.
Można zostać skierowanym na rehabilitację ambulatoryjną polegającą na codziennie dojeżdżaniu do placówki w wyznaczonych godzinach w przypadku schorzeń: narządu ruchu, układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.
Lekarz w ośrodku rehabilitacyjnym ustala indywidualnie zabiegi i zajęcia z zakresu: różnych form rehabilitacji fizycznej, czyli kinezyterapii indywidualnej, zbiorowej i ćwiczeń w wodzie, fizykoterapii (ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego), rehabilitacji psychologicznej, w tym między innymi psychoedukacji i treningów relaksacyjnych, oraz edukacji zdrowotnej w zakresie: zasad prawidłowego żywienia, znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych, znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy, podstawowych praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika, kontynuacji rehabilitacji w domu po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego (instruktaż).
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies