KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Darowizny dla PTSR

Od wielu lat wspieramy osoby z SM i ich bliskie prowadząc różnorodne działania zmierzające do poprawy jakości ich życia oraz ułatwiające dostęp do leczenia i rehabilitacji.

                                     

By pomagać osobom z SM i ich bliskich potrzebujemy Twojego wsparcia! Wszystko, co robi nasza organizacja jest dla osób z SM i ich rodzin bezpłatne: poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, socjalne czy neurologiczne), dystrybucja publikacji na temat stwardnienia rozsianego czy udział w spotkaniach informacyjnych, warsztatach edukacyjnych i  wydarzeniach organizowanych przez PTSR. Pomoc świadczymy w całej Polsce, wspierając osoby, które dopiero otrzymały diagnozę jak i te, które chorują od wielu lat. Wspólnie z nami zmieniaj na lepsze życie ludzi, których codzienność została przez chorobę wywrócona do góry nogami. 

Pomagaj razem z nami!!!  Nie zwlekaj dla osób chorych i ich rodzin liczy się każda chwila.

Wesprzyj nas! Zachęcamy osoby prywatne, firmy, instytucje do przekazywania darowizn na rzecz naszych działań statutowych przez cały rok i w ramach 1%!

Darowizny pieniężne (inne niż 1% podatku)

Dlaczego warto? Oprócz wsparcia naszych działań statutowych, będziesz mógł - jako osoba fizyczna - odliczyć sobie darowiznę w wysokości do 6% dochodu w deklaracji rocznej za rok, w którym nam ją przekazałeś (Art. 26 §1 pkt 9 i 10 ustawy o podatku od osób fizycznych). Natomiast osoby prawne (tj. spółki prawa handlowego, jak: spółka akcyjna lub spółka z o.o) mogą odliczyć sobie darowiznę w wysokości 10% dochodu w deklaracji rocznej za rok, w którym przekazały tą darowiznę (art. 18 §1 pkt 1ustawy o podatku od osób prawnych). Darowizny rozliczysz łatwo np. w programie e-pity. 

- 20 zł tyle kosztuje wysyłka kilku bezpłatnych publikacji,
- 75 zł tyle kosztuje godzina pracy specjalisty z naszej poradni psychologicznej,
- 120 zł tyle kosztuje godzina konsultacji prawnika.
Z nami zmieniaj świat na lepsze. #wesprzyj#pomóżnamdziałać#bądźaktywny

Dane do przekazania darowizny:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa

NIP: 526-16-73-344, KRS: 000 008 33 56

Konto: 37 1440 1390 0000 0000 1568 3902

Co po przekazaniu darowizny?

My będziemy mogli realizować dzięki Tobie nasze działania statutowe, a Ty odliczysz darowiznę. Pamiętaj, abyś zachował, w razie kontroli:

 1. dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (w dowodzie wpłaty warto wskazać cel dokonywanej darowizny pokrywający się z jednym z powyżej wymienionych),
 2. dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, posiadający dane obdarowanego oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna (np. pisemna umowa darowizny),

Pamiętaj, abyś wykazał w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego.

Darowizny rzeczowe

Będziemy wdzięczni także za dary rzeczowe, które rozdysponujemy wśród osób z SM w ramach konkursów, wydarzeń artystycznych i edukacyjnych (SyMfonia serc, Abilimpiada, Konkursy na pracę dyplomową, fotograficzny i poetycki itp.).

Pamiętaj, by po przekazaniu darowizny rzeczowej zachować dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, posiadający dane obdarowanego oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna (np. pisemna umowa darowizny).

Pay Roll

Pay-roll /payrol giving/ czyli program składki pracowniczej, jest formą dobrowolnego, regularnego wsparcia finansowego przekazywanego przez pracowników firm lub instytucji na rzecz organizacji.

Co miesiąc, określona kwota potrącana jest przez pracodawcę z pensji danego pracownika. Zwykle jest to końcówka wynagrodzenia. Często, do każdej złotówki przekazywanej przez pracownika, firma dokłada drugą, podwajając tym samym kwotę, która trafia do organizacji.

Odpisy od wynagrodzeń mogą być dokonane tylko na podstawie pisemnej deklaracji pracownika, w której wyraża on wolę przekazywania konkretnej kwoty na wskazany cel. Pracownik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie, a także zmienić wysokość udzielanego wsparcia. Raz w miesiącu, księgowość firmy, przy sporządzaniu listy płac, odlicza zadeklarowaną kwotę od poborów i przekazuje zebraną łączną kwotę na konto bankowe organizacji pozarządowej. Ponieważ odpisy przekazywane są w formie darowizny, pracownik może skorzystać z odpisu podatkowego do wysokości 6% podstawy opodatkowania, a firma do 10%.

To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć swój udział w finansowaniu wartościowych inicjatyw społecznych. Zachęcamy, aby i Twoja firma dołączyła i wspierała działalność PTSR w ten sposób. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego z siedzibą w Warszawie (00-160) przy ul. Nowolipki 2A, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach zawarcia i wykonania umowy darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty realizujące na zlecenie Administratora rozwiązania lub usługi informatyczne umożliwiające dokonanie darowizny oraz podmioty świadczące usługi księgowe na rzecz Administratora.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer rachunku bankowego, adres e-mail.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora po wykonaniu umowy w celu realizacji przez Administratora obowiązku przechowywania dokumentów księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą także przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, w celu dochodzenia lub obrony roszczeń dotyczących umowy darowizny – do chwili gdy roszczenia owe się przedawnią albo wygasną;.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych; żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych; żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych; do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; żądania przeniesienia danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres: na potrzeby zawarcia i realizacji niniejszej umowy – do czasu jej wykonania, w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano darowizny na rzecz Administratora.
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies